1 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31172

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra başlamak üzere Senato tarafından belirlenir. Yaz okulu öğretim süresi 25 öğretim gününden az olmamak üzere en az beş haftadır. Bu süre 35 öğretim gününden az olmamak üzere yedi haftaya çıkarılabilir. Yaz okulu sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulunda açılan her ders, beş haftalık düzen için bir haftada, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin üç katı; yedi haftalık düzen için bir haftada, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin iki katı olacak şekilde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesine “haftalık ders programı ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “örgün” ibaresi eklenmiş, birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yaz okulunda, güz ve bahar yarıyılı programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler örgün veya uzaktan eğitim teknikleri ile açılabilir.”

“(4) Yaz Okulunun beş hafta yapılması durumunda toplam en fazla 9 yerel kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Bu kredi değeri genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler için 12’dir. Yaz okulunun yedi hafta olarak açılması durumunda ise toplam en fazla 12 yerel kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Yedi haftalık yaz okulunda genel not ortalaması 3,00 ve üstündeki öğrenciler 15 yerel kredi değerindeki derslere kaydolabilirler.”

“(7)  Uzaktan öğretim yöntemleri ile yapılabilen teorik-uygulamalı dersler ile uygulama, laboratuvar çalışması gibi dersler ilgili birimin onayı ile açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Yaz okulunda alınan örgün dersler için öğrencilerin dersi daha önce alıp devam zorunluluğunu yerine getirip getirmediklerine ve başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın teorik ders çalışmalarının % 70’ine laboratuvar ve uygulama çalışmalarının % 80’ine devam zorunluluğu aranır.

(2) Yaz okulunda alınan çevrim içi dersler için devam zorunluluğu aranmaz.

(3) Yaz okulundan ders alan öğrencinin başarı durumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir ve yaz okulundan alınan ders, başarı belgesinde yaz okulu başlığı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz okulunda alınan notlar öğrencinin genel not ortalaması hesabında kullanılır. Program dışı derslerden alınacak notlar genel not ortalamasına katılmaz. Program dışı derslerden başarısız olunması ders tekrarını gerektirmez ve mezuniyete engel oluşturmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2017

30000