1 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31172

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinin ve buna bağlı oluşturulabilecek çalışma gruplarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen diplomatik kariyer memurlarından, haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden, eski kadro veya unvanına atanması Bakan onayı ile uygun görülmeyip Bakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinde istihdam edilenler ile bu merkezde çalışanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10/A maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Dışişleri Bakanını,

b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

c) Çalışma Grubu: İhtiyaç duyulması halinde Bakan onayı ile Ankara dışında araştırma merkezlerine bağlı olarak oluşturulan birimleri,

ç) Diplomatik Kariyer Memuru: Bakanlıkta görevli meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarını,

d) Genel Müdür: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) Kanun: 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunu,

g) Komisyon: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu,

ğ) Merkez: Araştırma Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merkez

MADDE 5 – (1) Merkez, Genel Müdürlüğün bağlı birimi olarak faaliyet gösterir ve merkezin işleyişinden Genel Müdürlük sorumludur.

 (2) Gerek görülmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak kaydıyla, yeterli sayıda idari personel merkezin işleyişinden sorumlu olmak üzere Genel Müdürlük tarafından görevlendirilebilir.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1)  Merkezin görevleri şunlardır:

a) Bakan tarafından uygun görülen, Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve gelişmeleri izlemek.

b) İhtiyaç duyulan konularda Genel Müdürlüğün onayıyla görüş, değerlendirme, bilgi notu ve rapor hazırlamak.

c) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.

Çalışma grupları

MADDE 7 – (1) Bakan onayıyla merkeze bağlı çalışma grupları oluşturulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Merkeze atanacak personel

MADDE 8 – (1) Haklarında göreve iade mahiyetinde mahkeme kararı veya başvurunun kabulüne ilişkin Komisyon kararı verilenlerden kamu görevinden çıkarılmadan önceki kadro veya unvanına atanmaları Bakan onayıyla uygun görülmeyen diplomatik kariyer memurları;  merkezde görev yapmak üzere 7075 sayılı Kanunun 10/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygun görülecek kadrolara Bakan onayıyla atanır.

Atama işleminin personele tebliği ve göreve başlamamanın sonuçları

MADDE 9 – (1) Atama onayı, Genel Müdürlük tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayan personelin atanma hakkı düşer.

Atama işlemlerinin bildirilmesi

MADDE 10 – (1) Atama ve göreve başlama işlemleri, tamamlanmasını müteakip on beş gün içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.