28 Haziran 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31169

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik ve uzaktan öğretim ile güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, enstitülerce ilan edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer sınavları,

ç) Bilim/sanat dalı: Enstitü anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan alt birimi,

d) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun ilgili enstitü tez yazım kurallarına uygun sunulmuş raporu,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

g) Enstitü: Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan, kadrosu/unvanı ve/veya Enstitü anabilim dalına katkısı YÖK tarafından onaylanan öğretim üyelerinden oluşan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan Enstitü anabilim/anasanat dalını,

h) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitüde programı bulunan, kadrosu/unvanı ve/veya Enstitü anabilim dalına katkısı YÖK tarafından onaylanan öğretim üyelerinden oluşan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunu,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve anabilim/anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,

l) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığıyla gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

m) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen yüksek lisans (tezli/tezsiz) doktora/sanatta yeterlik eğitim-öğretimini,

n) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

ö) Senato esasları: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen esasları,

p) Tez çalışması: Yüksek lisans, doktora tezi ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

s) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülebilmesi için verilen ve kredisiz kabul edilen teorik dersi,

ş) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Lisansüstü program ve ders açılması

MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program; enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik teklifleri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ortak programlar açılması Senatoya teklif edilebilir. Ortak programlar, Senato kararı ve YÖK onayı ile uygulamaya konulur. Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(4) Disiplinlerarası programlar; YÖK ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.

(5) Yabancı dilde lisansüstü programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senato kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.

(6) Lisansüstü programların ders planları, hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.

(7) Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı ad ve içerikte ders açılamaz.

(8) Bir enstitü anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi; Senato esaslarına uygun şekilde müracaatını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapar. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı sonrasında en geç Mayıs ayı sonuna kadar teklif edilen dersler, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(9) Senato tarafından uygun görülen dersler, sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile yabancı dilde programlar açılabilir. Tezin/sanat çalışmasının dili, program dilidir. Ancak Senato kararı ile farklı bir dilde tez/sanat çalışması yapılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenci kabulü ile ilgili diğer hususlarda Senato esasları uygulanır.

Yatay geçiş ile öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin yatay geçiş ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları uygulanır.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 9 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişe ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları uygulanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrencinin lisansüstü programlara kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları uygulanır.

Dereceye giren öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü

MADDE 12 – (1) Dereceye giren öğrenci kabulünde Senato esasları uygulanır.

İş deneyimli öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü

MADDE 13 – (1) İş deneyimli öğrenci kabulünde Senato esasları uygulanır.

Disiplin

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Kontenjanlar ve başvuru

MADDE 15 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, kontenjanlar, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Lisansüstü programlara başvuru, değerlendirme, ilan ve kayıt ile ilgili hususlarda Senato esasları uygulanır.

(3) Başvurular sadece elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır. Kesin kayıtta belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Bilim, sanat ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Bilim, sanat ve/veya mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesinde Senato esasları uygulanır.

Kayıt yenileme

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da derslerin açılması durumu, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılır ve Senato esasları uygulanır. Dönem projesi/tez aşamasında olanlar dahil olmak üzere bütün öğrencilerin Senato tarafından akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde her yarıyıl başında kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenler derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın zamanında derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı öğrenim süresinden sayılır.

(3) Kayıt yenileme tarihinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrencilerin, kayıt yenileme süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme

Dersler

MADDE 18 – (1) Lisansüstü ders programı; enstitü anabilim/anasanat dallarında açılan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Ders planlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli derslerin oranı, planlanması ve bunların programdaki yerlerinin belirlenmesi enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Ders alma, anabilim dalı içi, ana bilim dalı dışı ders alma, uzmanlık alan dersi ve ders/tez danışmanlığı ile ilgili hususlarda Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam etmiş olma şartı aranır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler sınava alınmaz ve öğrenciye “Devamsız” (D) notu verilir.

(2) Genel ya da bölgesel bir doğal afet ya da salgın hastalık gibi mücbir sebeplerin gerektirdiği hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile devam zorunluluğu tamamen ya da kısmen kaldırılabilir.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Zorunlu sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı olmak üzere iki türdür. Ancak ilgili öğretim üyesi isterse arasınav yapabilir ya da kısa sınav, proje veya ödev çalışmaları yaptırabilir.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyılın sonunda yapılır. Sınav biçimi (yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı) sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınavının etki oranı en az %60 olmalıdır. Bütünleme ve yarıyıl sonu sınavlarının etki oranı eşit olmalıdır.

Başarı notu

MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu ise, yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten başarı notu olarak yüksek lisansta en az 70 (CC), doktorada ise en az 75 (CB) alması gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

   Harf Notu (Açıklama)            Katsayısı            Puan

                 AA                               4,00              90-100

                 BA                               3,50               85-89

                 BB                               3,00               80-84

                 CB                               2,50               75-79

                 CC                               2,00               70-74

                  FF                                  0                  0-69

                   G                                  0                     

                   K                                   0                     

                   D                                  0                     

(2) Birinci fıkra çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Harf notlarına ilişkin tanımlar şunlardır:

a) FF (Başarısız) notu; derse devam yükümlülüğünü yerine getirip sınava girmeyen veya sınavdan başarısız olan öğrenciye verilir.

b) G (Geçer) notu; kredisiz derslerini, uzmanlık alan dersini, tez danışmanlığını, tez çalışmasını ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Ortalamaya dahil edilmez.

c) K (Kalır) notu; kredisiz derslerinden, uzmanlık alan dersinden, tez danışmanlığından, tez çalışmasından ve dönem projesinden başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D notu, not ortalaması hesabına FF olarak dahil edilir.

(4) Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenci, bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavının notu, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci, bütünleme sınavına da giremez.

(5) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır.  Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir.

(6) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihte öğretim üyesi tarafından otomasyona işlenir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının kâğıtları, soru ve cevapları, sınav tutanakları ile birlikte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca beş iş günü içinde enstitüye gönderilir.

(7) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Öğrencinin, Senato esaslarına göre haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde enstitü yönetim kurulunca kaydının bir defada en çok iki yarıyıl dondurulmasına karar verilebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınavların sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için sınav sonucunun ilanını takip eden üç iş günü içinde enstitüye yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru enstitü anabilim/anasanat dalı aracılığı ile ilgili öğretim üyesine değerlendirilmek üzere iletilir. Değerlendirmenin sonucu anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile itiraz sonucu kesinleşir.

İlişik kesme

MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak.

b) Enstitüye şahsen ve yazılı olarak başvuruda bulunarak ilişiğinin kesilmesini talep etmek.

c) Yatay geçiş yolu ile ayrılmak.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir:

a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre ilişik kesme durumunda olmak.

b) Bilimsel hazırlık programı süresi sonunda başarısız olmak.

c) Enstitü anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenen ders yükünü, tezli yüksek lisans ve doktora programında dört yarıyılda, tezsiz yüksek lisans programında üç yarıyılda,  bütünleşik doktora programında ise altı yarıyılda tamamlamamış olmak.

ç) Yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı dersi/uzmanlık alan derslerinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olmak.

d) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olmak.

e) Doktora tez önerisi ikinci kez reddedilmiş olmak.

f) Jüri tarafından tezi düzeltme süresi verilmeksizin reddedilmiş olmak.

g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından reddedilmiş olmak.

ğ) Tez savunmasında düzeltme almış olup ilgili yönetim kurulu tarafından verilen ek süre sonunda (yüksek lisans için azami üç ay, doktora için azami altı ay) tezini ilgili enstitüye teslim etmemiş olmak.

h) Doktora tez aşamasında, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız sayılmak (tez izleme raporu sunmayan öğrencinin durumu tez izleme komitesi tutanağı ile tespit edilir, tez izleme raporu enstitüye zamanında sunulmamışsa ya da hiç sunulmamışsa; öğrenci, ilgili yarıyılda tez izleme çalışmasından başarısız sayılır).

ı) Programı azami süresi içerisinde tamamlamamış olmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, geçer veya kalır olarak değerlendirilir. İlgili ders ve çalışmalar, ortalamaya katılmaz. Ayrıca, Senato kararı ile ilave yayın veya bilimsel/sanatsal faaliyet şartı konulabilir.

(3) Öğrencinin tezli yüksek lisans programında alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans programındaki derslerden seçilebilir. Öğrencinin talebi, danışmanının önerisi ve enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, enstitü yönetim kurulunun onayı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından ya da diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir. Tezli yüksek lisans eğitimleri sürecinde öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarından, aynı yükseköğretim kurumunun farklı enstitülerinden veya aynı enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından en fazla dört ders alabilir.

(4) Yüksek lisans öğrencileri doktora programından ders alamaz.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dersler için en çok dört yarıyıldır ve program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Öğrenci en az bir dönemini tez aşamasında geçirmek zorundadır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Her öğrenci için danışman en geç birinci yarıyıl başlangıcındaki ders seçme sürecinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Öğrencinin danışmanı enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tezli yüksek lisans programında danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğretim üyesinin danışman olmak için en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olması gerekir. Ayrıca, öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için doktorasının veya doçentliğinin ilgili alanda olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla on dört, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci olacak şekilde belirlenir. Ancak, Üniversite ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(4) Danışman atanması ve değişikliği hususunda Senato esasları uygulanır.

Tez çalışması

MADDE 28 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirleyeceği tez konusu önerisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Tez konusu önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın gözetiminde belirlenen yeni tez konusu ve/veya adı, ilgili form doldurularak Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulunun teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Danışmanın atanması ve tez çalışmasının niteliğinin belirlenmesinde Senato esasları uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce; düzeltme verilen tezlerde ise, düzeltme sürecinden sonra öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım raporunu alarak, danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Enstitü, görevlendirme yazılarını asıl ve yedek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu kararını ise enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci yazılı olarak bilgilendirilir. Tezler, jüri üyelerine öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir ve dışarıdan görevlendirilenlere ise ilgili öğretim üyesinin tercihine göre posta veya e-posta yoluyla gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında tez çalışması yazılı metin ve sanatsal performansa dayalı olarak değerlendirilir. Tez çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, dinleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları, jüri ortak raporu ve varsa diğer sınav evrakları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir.

(7) Sınav esnasında jürinin kararı ile tez adı değişikliği teklifi var ise jüri tarafından tez adı değişikliği teklifine ilişkin form doldurularak diğer evraklar ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonuna kadar tezini düzeltip savunmayan ya da bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, aynı enstitü anabilim dalında varsa açık olan tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 31 – (1) Her öğrenci için danışman en geç birinci yarıyıl başlangıcındaki ders seçme sürecinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Öğrencinin danışmanı enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında danışman, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi birinci yarıyılın başında belirlenir.

(3) Danışman atanması ve değişikliği hususunda Senato esasları uygulanır.

Süre

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Enstitü yönetim kurulu kararıyla, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, ders aşamasının bahar yarıyılında en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, üçüncü yarıyılın sonuna kadar ek sınav hakkı tanınabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye ilgili alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmak ve doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması özelliklerine haiz olmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 34 – (1) Doktora programının kapsamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla,  ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün ders aşaması sonrası seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından sağlanması zorunludur.

b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. 

ç) Doktora derslerinin seçiminde enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin diğer enstitülerinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler her yarıyıl için en fazla iki ders, bütünleşik doktora öğrencileri için en fazla dört ders alınabilir. Bu dersler kredi yükünden sayılır.

d) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci talep etmesi halinde danışmanının teklifi ve enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini alan dışından da alabilir. Farklı yükseköğretim kurumlarından, alan dışından ve/veya yüksek lisanstan alınan ders sayısı toplamı dördü geçemez.

e) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

f) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 35 – (1) Doktora programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; bütünleşik doktora için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, bütünleşik doktora için altı yarıyıldır. Bu süreler içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az 2,25 GANO şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora programı için kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Bütünleşik doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili dersleri ve/veya tez çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamayan ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve ilgili anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Her öğrenci için danışman en geç birinci yarıyıl başlangıcındaki ders seçme sürecinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Öğrencinin danışmanı enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Doktora programında danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğretim üyesinin danışman olmak için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Ayrıca, öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için doktorasının veya doçentliğinin ilgili alanda olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tıp, veteriner ve diş hekimliği fakülteleri hariç olmak üzere, öğretim üyelerinin doktora programlarında tez yönetebilmesi için daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının en fazla on dört, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci olacak şekilde belirlenir. Ancak, Üniversite ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(5) Danışman atanması ve değişikliği ile ilgili diğer hususlarda Senato esasları uygulanır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında, öğrencinin bilimsel düşünme becerisi, bilimsel yöntemleri özümseme seviyesi, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel konular ve kavramlar ile doktora yaptığı enstitü anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığı değerlendirilir.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra izleyen yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmezse ilk yeterlik sınavından başarısız olmuş sayılır. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç sekizinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavından başarılı olamazsa doktora programı ile ilişiği kesilir.

(4) Yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının enstitü anabilim/anasanat dalına tebliğini izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.

(5) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş asıl, üç yedek jüri üyesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisinin, en az iki asıl ve iki yedek üyesi başka bir yükseköğretim kurumundan olur. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının, yeterlik sınavı jüri tekliflerini sınavdan bir ay önce enstitüye bildirmesi gerekir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak, dinleyiciler soru soramaz.

(6) Yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Öğrencinin başarılı sayılması için hem yazılı hem de sözlü sınavdan ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 75 (yetmiş beş) puan alması şarttır. Sözlü ve yazılı sınavlarda adaya yöneltilen sorular ve cevapları tutanak altına alınır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak adayın başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu kararın yer aldığı doktora yeterlik sınav sonuç tutanağı ve sınav evrakları enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(9) Öğrenci, bir takvim yılında en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(10) Jüri, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek ve ders kapsamını belirtmek şartıyla eksik görülen konuyla ilgili ders/dersler almasını enstitüye önerebilir.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ancak yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesinin oluşturulması

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın talebi, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sınav tarihinden sonra en geç bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Danışmanın tez izleme komitesi üye önerisiyle, enstitü anabilim dalı başkanının teklifi arasında farklılık olması halinde, tez izleme komitesi anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman dışındaki iki üyeden biri aynı enstitü anabilim dalından, diğer üye ise enstitü anabilim dalı dışındaki öğretim üyelerinden seçilir. Enstitü anabilim dalı dışından yer alacak üye, tez konusu ile ilgili çalışmaları olması koşuluyla, farklı bir enstitünün anabilim dalından da seçilebilir. İkinci tez danışmanı atanmış ise, komite toplantılarına katılabilir. Ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde zorunlu hallerde danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme komitesi üyelerinde değişiklikler yapılabilir. Yeni üye en geç bir ay içerisinde atanır.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunmanın tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafından belirlenir. Tez önerisi savunması, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir. Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmiş sayılır ve bu durum doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

(2) Tez izleme komitesi tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve tez/sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Tez izleme komitesi gerekli gördüğünde düzeltme için bir ay süre verebilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde, doktora tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi savunma ve değişikliğine ilişkin form ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Tez/sanatta yeterlik çalışması düzeltmesini geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede getirmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmiş sayılır ve bu durum doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

(3) Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez olmak üzere tez dönemi devam ettiği süre boyunca toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Sonuç, doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Öğrencinin rapor sunmaması ve/veya tez izleme komitesi toplantısına katılmaması durumunda öğrenci başarısız sayılır ve bu durum doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/sanatta yeterlik çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/sanatta yeterlik çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen ya da bu savunma sınavına belirtilen sürede girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez/sanatta yeterlik çalışması aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde tez izleme komitesinin teklifi ile yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldurularak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(6) Doktora bursiyerlerinin ve öncelikli alan araştırma görevlilerinin tez önerileri ilgili yönetmelik ve esaslara göre değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeler yapıldıktan sonra öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi enstitüye teslim eder. Doktora tezinin savunulmasından önce; düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme sürecinden sonra öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım raporunu alarak, danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Öğrencinin tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu dönemini başarılı olarak geçirmiş olması gerekir. Doktora tez dönemi devam ettiği süre boyunca tez izleme raporları, anabilim dalı başkanlığının üst yazısıyla enstitüye sunulur.

(3) Doktora tez/sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile oluşturulur. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Asıl jüriye ek olarak biri kendi enstitü anabilim dalından diğerleri kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç kişilik yedek jüri üyesi belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşabilir. Ayrıca, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Enstitü, görevlendirme yazılarını ve intihal raporlarını asıl ve yedek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu kararını ise enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci yazılı olarak bilgilendirilir. Tezler/sanatta yeterlik çalışmaları, jüri üyelerine öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir ve dışarıdan görevlendirilenlere ise posta yoluyla gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına alır. Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı, tezin/sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, dinleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu, varsa diğer sınav evrakları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir.

(6) Kabul edilen tezlere/sanatta yeterlik çalışmalarına ait metin çalışmasının tez/sanatta yeterlik çalışması onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Olumsuz oy kullananlar olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.

(7) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği önerisi var ise jüri tarafından tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği önerisine ilişkin form doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(8) Tezi/sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi/sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezini/sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonuna kadar tezini düzeltip savunmayan ya da bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezlerdeki benzerlik oranlarının raporlanması ve adayın savunma sınavına alınabilmesi için gerekli yayın ve bilimsel faaliyet şartlarında Senato esasları uygulanır.

(11) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde/sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlar için talep etmeleri halinde, 35 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre ilgili anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymayı, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılık becerisi edinmeyi, bağımsız araştırma yapmayı ve yeni sentezlere ulaşmayı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, ön yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca Senatonun belirlediği yayın ve sanatsal faaliyet şartlarının sağlanması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca Senatonun belirlediği yayın ve bilimsel/sanatsal faaliyet şartlarının sağlanması zorunludur.

(4) Lisansüstü dersler, enstitü anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Ancak farklı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin sayısı ikiyi geçemez. Bu dersler kredi yükünden sayılır.

Süre

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez/sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayamayanlara, tezinde/sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 43 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversitede görev yapan öğretim üyesini danışman olarak teklif eder ve enstitü yönetim kurulu danışmanı atar. Danışmanın, birinci yarıyılın başında atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezinin yönetilmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından olduğunda doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden atanabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri arasından seçilir.

Sanatta ön yeterlik sınavı

MADDE 44 – (1) Ön yeterlik sınavının amacı, öğrencinin anasanat dalı ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterliğe sahip olup olmadığının değerlendirilmesidir.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra en geç izleyen yarıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girmezse birinci ön yeterlik sınavından başarısız olmuş sayılır ve danışman bu durumu yazılı olarak enstitüye enstitü anasanat dalı üzerinden bildirir.

(3) Ön yeterlik sınav jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından hazırlanan form ile teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. Jüri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Sınav jüri üyelerinin en az ikisi, başka bir yükseköğretim kurumundan olur. Anasanat dalı başkanlıklarının ön yeterlik jüri önerilerini sınavdan en geç bir ay önce enstitüye bildirmesi gerekir. Ön yeterlik sınavı, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak dinleyicilerin soru sorma hakları yoktur. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak adayın başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla ile karar verir. Bu kararın yer aldığı ön yeterlik sınav sonuç tutanağı ve sınav evrakları, ön yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içerisinde anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

(4) Ön yeterlik sınavı bir bütün olup, sözlü ve yazılı olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin sözlü ve yazılı sınavdan başarılı sayılması için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 75 (yetmiş beş) puan alması şarttır. Sözlü sınavdan başarısız olan öğrenci, yazılı sınava alınmaz ve başarısız sayılır. Sözlü sınavda sunulan sanatsal performans ve yöneltilen sorular, kayıt ve/veya tutanak altına alınır.

(5) Sanatta ön yeterlik sınavına ilişkin diğer hususlarda 37 nci madde hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde tez/sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, biri farklı bir anasanat/sanat veya anabilim dalından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman komitenin doğal üyesidir. Herhangi bir sebeple komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yeni bir üye atanır. Eğer varsa ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir, ancak komite üyesi olamaz.

(3) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üyelerinde değişiklikler yapılabilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesine ilişkin diğer hususlarda 38 inci madde hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışması önerisinin savunması

MADDE 46 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırma, sergi, proje, konser, resital, temsil gibi çalışmaların amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik çalışması önerisini sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına ilişkin diğer hususlarda 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları sergi, proje, resital, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması hususunda 40 ıncı madde hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma

MADDE 48 – (1) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/sanatta yeterlik çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye diploma verilir. Enstitü yönetim kurulunca, teslim süresi talep halinde en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciler, tezin pdf formatında kayıtlı bir adet elektronik kopyasını ve ilişik kesme evraklarını enstitüye, ayrıca jüri üyesi sayısı kadar ciltlenmiş tez çalışmalarını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim etmeleri ve diğer mezuniyet işlemlerini tamamlamaları hâlinde diploma almaya hak kazanırlar.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve bunun üzerine mezuniyet işlemleri yapılır. Diplomaya hak kazanılan tarih, enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edilerek yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.

(5) Sanatta yeterlik programlarında mezuniyet tarihi, anasanat dalı programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; tezli yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik çalışmasının kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(6) Lisansüstü tüm diplomalarda öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(7) Tezin tesliminden itibaren en geç üç ay içinde yüksek lisans/doktora tezlerinin ve sanatta yeterlik çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Uzaktan lisansüstü programların açılması

MADDE 49 – (1) Öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Senato esasları

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 7/1/2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.