27 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31168

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BİYOÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, özelde Iğdır ve çevresinin genelde ise Türkiye'nin doğal biyoçeşitlilik kaynaklarının belirlenmesi, korunması, onlardan en verimli ve sürdürülebilir şekilde yararlanılması; toplumun değişik kesimlerinde biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerinde bulunulması; ilgili mevzuat doğrultusunda Türkiye'nin biyolojik zenginliklerini içeren herbaryum, insektaryum, müze, arboretum, gen bankası ve benzeri kurulması amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Iğdır ve çevresinin ve Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik potansiyelinin ortaya konmasına yönelik araştırma projeleri yapmak, konu ile ilgili mercileri teşvik etmek ve yönlendirmek, oluşturulacak lokal veri tabanları ile Türkiye'nin biyolojik zenginlik veri tabanlarının geliştirilmesine katkı sağlamak.

b) Biyoçeşitliliğe yönelik eğitim eksikliğinin giderilmesi ve bilginin güncellenmesi bağlamında biyolojik çeşitlilik konusunda kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Üniversite arasında işbirliğini artırmak.

c) İnsanların Türkiye'deki biyolojik zenginlikleri tanıması ve koruması konusunda çalışmalar yapmak.

ç) Yurt dışında ve yurt içinde biyolojik çeşitlilik ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeleri aktarmak ve bu konulara ilişkin yayınlar hazırlamak, araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası nitelikte panel, kongre, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek.

d) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel-işitsel dokümanlar temin ederek Üniversite öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun bu kaynaklardan yararlanmasını sağlamak.

e) Biyoteknolojik çalışmalara materyal temin etmek ve doğal olarak gelişen canlı türlerinin, biyoteknolojik çalışmalarda genetik kaynak olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalarda bulunmak.

f) Bölgesel ekoturizmin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bilimsel temellere dayalı araştırmalar yapmak ve teknikler geliştirmek.

g) Biyokaçakçılık hakkında toplumu bilinçlendirmek ve bu konuda eğitimler vermek.

ğ) Kamplar düzenleyerek ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere, üniversite öğrencilerine ve yetişkinlere yönelik doğa eğitimleri vermek.

h) Biyolojik araştırmalar yapmak üzere ülkemizde bulunan yabancı araştırmacılara rehberlik etmek, çalışmanın ve materyal kullanımlarının (bitki, böcek, sürüngen ve benzeri canlı materyal) kontrolünü sağlamak, bu konu hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununda belirtilen amaç ve ilkelere uygun olan diğer çalışmaları yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından biri Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

d) Akademik yıl sonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye dâhil toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporlarını incelemek ve onaylamak.

b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar alıp Rektörün onayına sunmak.

c) Merkez bünyesinde birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.

ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.