27 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31168

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İleri yaş (yaşlılık): İnsanın doğumundan itibaren tasarlanması gereken; özellikle altmış yaştan sonra bilimsel araştırmalardan doğan bilgiler ışığında tasarlanan farklı uygulamalı hizmet modelleri ile yönlendirilmesi gereken bir yaşam dönemini,

c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Küresel ve ulusal çapta önem kazanan yaşlılık, yaşlanma ve ileri yaş kavramları üzerine bilimsel etik kurallarına uygun etkili araştırmalar yapmak ve bu araştırmalardan doğan bilgileri kaliteli uygulamalı hizmet modellerinin oluşturulmasında kullanmak.

b) İleri yaş ile birlikte gelen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması adına disiplinler arası, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile istişare platformunu oluşturmak.

c) Bilgi ile yaşlanmanın sağlanması ve aktif, anlamlı ve gelişime açık bir yaşlılık dönemi inşa etmek.

ç) İleri yaştaki kişilerin yeniliklere açık, ömür boyu öğrenen ve bağımsız bir yaşam sürdürmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

d) Teorik bilgilerin paylaşılması için yazım külliyeleri, sempozyum, kolokyum, çalıştay, söyleşi ve benzeri bilimsel toplantıları organize etmek.

e) Yaşlıların yaşamlarını sıklıkla etkileyen sorunlar, riskler ve durumlar ile ilgili farkındalık yaratılmak üzere kampanyalar ve gönüllülük esasına dayanan projeler üretilmesini sağlamak.

f) Yaşlıların gerontolojik değerlendirme ve danışmanlık ile kişiye özel yönlendirmelerinin yapılmasını ve böylelikle yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak.

g) Bakım veren profesyoneller, aile yakınları ve diğer aktörlerin alanında uzman akademisyenler tarafından eğitilmelerini ve danışmanlık hizmeti almalarını sağlamak.

ğ) Yaşlıların kamusal, toplumsal ve bilimsel dünyada temsilini sağlamak.

h) Yaşlıların yükünü hafifletecek olan ev içi düzenlemeler ve etkin erişilebilirlik ağı ile yaşlı dostu kentlerin inşa edilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği protokolleri hazırlanması için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ı) Hizmetin hedef grubundan bağımsız, prensipte her sosyal hizmet türünde ve hedef grubunda kullanılabilir bir hizmet tasarım modeli geliştirmek yoluyla yaşlılık alanında net ve rasyonel bir hizmet üretim aşamasının ortaya koyulması için çalışmalar yapmak.

i) Bakıma muhtaç yaşlıların bakıma muhtaçlık sebeplerinin ve ihtiyaçlarının gerontolojik analizi ile kişiye özel bakım planının kamu yararı gözetilerek oluşturulması ve halkın kullanımına sunulması amacı ile Rektörlük onayı ile hastaneler, yaşlı bakım kurumları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu (FTR) Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, hemşirelik, eğitim bilimleri ve benzeri ilgililer ile iş birliği içerisinde çalışmak.

j) Uluslararası organizasyon ve üniversitelerle etkin bir iş birliği ağı kurmak ve ilişkide bulunmak; bu sayede bakım bilimi ve ileri yaş adına küresel güncel gelişmelerin iyi uygulama örneklerini takip etmek.

k) İstikrarlı ve sürdürülebilir, fayda sağlayan ve yaşlı odaklı; biyo-psiko-sosyal alanların tümünde insan onuruna yaraşır bir ileri yaş döneminin inşa edilmesi için gerekli önlemleri almak ve politikalar geliştirmek.

l) Yaşlıların yaşamlarını etkileyen sorunlar, gelişebilecek sağlık problemleri ve riskler konusunda farkındalık oluşturmak, önleyici faaliyetler ve girişimlerde bulunmak.

m) Yaşlının karşılaşabileceği yaşlılığa bağlı ya da gelişebilecek anatomik bozukluklara bağlı sağlık problemlerini tespit etmek, önleyici faaliyetler geliştirmek, hasta yakını ve bakım profesyonellerine yaşlı bakım eğitimi vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel faaliyet alanı kapsamında; etik değerlere ve kurallara uygun çalışmalar ile bilgi üretimi, raporlama, paylaşım, değerlendirme ve bu bilgilerden yola çıkarak uygulamalı hizmet modeli önerileri sunmak.

b) Pratik faaliyet alanında; ileri yaş ve bakım bilimi alanında uygulamalı eğitimler vermek, danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamak, yeni projeler üretmek ve uygulamak.

c) Ortak iletişim ağının kurulması için; ulusal ve uluslararası kapsamda alanda çalışan diğer üniversite ve bilim dalları, kamu çalışanları ve yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, araştırma ve uygulama merkezleri, aile yakınları ile etkin bir iletişim ağı kurmak.

ç) Toplumsal temsil faaliyetleri için hizmet üreticilerinin, basın mensuplarının ve toplumun farklı kesimlerinin bilinçlendirilmesi, eğitim verilmesi, farkındalık oluşturulması ve gönüllülük çalışmaları yürütülmesine çalışmak.

d) Bakım verenlerin desteklenmesi için destek ve danışma hattı kurmak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ARGE çalışmaları ve projeler yapmak.

g) Araştırma-geliştirme (ARGE) laboratuvarı oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; özellikle gerontoloji alanında araştırmaları ve uluslararası alanda bu konuda çalışmaları olan, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite personeli adaylar arasından en az iki kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurulların gündemini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin, bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu görüşü doğrultusunda, geçen yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre personel ve diğer ihtiyaçları gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile gerontoloji alanında araştırmaları veya çalışmaları olan, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır.

(2) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katılamayan Yönetim Kurulu üyesi yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde kullanır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Proje ve eğitim gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararlar almak.

ç) Ortak çalışmalar için diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ilke ve esaslarını belirlemek, protokolleri hazırlamak ve görüş bildirmek.

d) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite dışından, Merkezin amaçları ile ilgili çalışmalar yapan kişiler ve/veya bu çalışmaları destekleyen, sivil toplum kuruluşları, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya ileri yaş ve bakım alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından üye sayısının iki katı kadar Rektöre önerilen aday arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda iki defa olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmaktır. Danışma Kurulunun kararları istişare niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje ve Eğitim Grupları ve Görevleri

Proje ve eğitim grupları

MADDE 14 – (1) Proje ve eğitim grupları; Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Proje ve eğitim grupları, proje konusuna uygun yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje ve eğitim gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük aracılığı ile diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilir.

Proje ve eğitim gruplarının görevleri

MADDE 15 – (1) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun projeler üretmek ve bunları uygulamaya koymaktır.

(2) Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü tarafından, proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunulur. Durum raporlarına göre devamında yarar görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona ermeden proje ve eğitim gruplarınca gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının iş birliği içerisinde çalışmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.