26 Haziran 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31167

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE

TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Damga: 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde tanımlanan damgayı,”

“ç) Genel Müdürlük: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü,”

“l) Tip onay belgesi: Ölçü aletinin, piyasaya arzına ilişkin olarak ilgili teknik düzenlemesine uygunluğunu gösteren AB tip inceleme belgesini veya AB tasarım inceleme belgesini veya ulusal tip onay belgesini veya daha önce piyasaya arzla ilgili olarak Bakanlıkça düzenlenen belgeyi veya söz konusu belgeler ile belge aslına ilave onayları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Ölçü aletlerinin muayene işlemleri bulunduğu yerlerde veya niteliğine göre belirlenecek yerlerde yapılır.

(2) Ölçü aletlerinin tamiri ve ayarlanması ile ilgili işlemler tamir ve ayar servislerince yapılır.

(3) Ölçü aletlerinin muayeneleri bu Yönetmelik ve ekinde yer alan hükümler ile Bakanlıkça hazırlanan uygulama usul ve esaslarına göre yapılır.

(4) İl müdürlüğü tarafından yapılan muayenede;

a) Ölçü aletinin tip onayının olmadığının tespiti halinde kullanımdan men edilerek gerekli yaptırımlar uygulanır.

b) Ölçü aletinin tip onayının olduğu, ancak tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde; ölçü aletinin muayenesine devam edilmez ve bu durum muayene raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.

c) Ölçü aletinin damgasının olmadığı, damgasına müdahale edildiği veya damga süresinin geçtiğinin tespit edilmesi halinde, gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere bu durum ölçüm sonuçları ile birlikte muayene raporunda belirtilir ve muayene işlemi gerçekleştirilir. Muayene sonucunun uygun çıkması halinde ölçü aletleri periyodik muayene süresini uzatmamak kaydıyla damgalanır. Ancak, damga süresinin geçtiği tespit edilenler için muayene raporunun düzenlendiği gün birinci gün sayılmak üzere on beş gün içerisinde kullanıcı tarafından servise periyodik muayene başvurusu yapılır. Bu süre içinde başvuru yapılmadığı takdirde damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden tekrar yaptırım uygulanır.

ç) Ölçü aletinin damgalarının sağlam olduğu halde ölçü aletine müdahale edildiğinin veya ölçü aletinin müdahaleye açık halde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bu durum ölçüm sonuçları ile birlikte muayene raporunda belirtilerek ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır.

d) Yapılan muayene neticesinde MİH dışında çalıştığı tespit edilen ölçü aletleri kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanır.

(5) Servis tarafından yapılan muayenede;

a) Ölçü aletinin tip onayının olmadığının tespiti halinde kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek, kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere ilgili il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü tarafından yerinde yapılacak incelemede servis tarafından tespit edilen uygunsuzluk teyit edilmezse ölçü aleti kullanıma açılır ve servise bildirimde bulunularak muayene işlemlerinin yapılması sağlanır, bu durumda yeniden muayene ücreti alınmaz.

b) Ölçü aletinin tip onayının olduğu, ancak tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde; ölçü aletinin muayenesine devam edilmez ve bu durum muayene raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.

c) Ölçü aletinin damgasının olmadığı, damgasına müdahale edildiği veya damga süresinin geçtiğinin tespit edilmesi halinde, bu durum muayene raporunda belirtilir ve muayene işlemi gerçekleştirilir. Ölçüm sonuçlarını da içeren muayene raporu gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.

ç) Ölçü aletinin damgaları sağlam olduğu halde ölçü aletine müdahale edildiğinin veya ölçü aletinin müdahaleye açık halde bulunduğunun tespit edilmesi halinde; bu durum ölçüm sonuçları ile birlikte muayene raporunda belirtilerek ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir ve gerekli yaptırımlar uygulanmak üzere ilgili il müdürlüğüne bildirilir.

d) Ölçü aletinin teknik düzenlemesi gereği ürün etiketi veya üzerinde bulunması gereken bilgilerin eksik olması durumunda, muayeneler ürün üzerinde veya bir önceki muayene raporunda bulunan bilgilere istinaden yapılır. Ürün etiketi bir sonraki muayeneye kadar servisle koordine edilerek mevzuatına uygun hale getirilir. Ancak etiketin bir sonraki muayenede uygun hale getirilmediği durumda muayeneye devam edilmez ve bu durum muayene raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.

e) Yapılan muayene neticesinde MİH dışında çalıştığı tespit edilen ölçü aletleri kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir.

(6) Muayenelerde bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen uygunsuzluklar dışında, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan ölçü aletleri, kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanarak mühürlenir, tamir ve ayarı yapılmak üzere tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere ölçü aleti kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu durum muayene raporunda belirtilir.

(7) İlk, periyodik ve stok muayeneler sonrasında uygun bulunan ölçü aletleri damgalanır ve muayene etiketi görülebilecek şekilde iliştirilir. Ayrıca muayene raporu hazırlanarak yazılı veya elektronik ortamda ilgililere iletilir. Ancak, akaryakıt istasyonlarında bulunan yakıt dispenserlerinin muayenelerinde, işlemci ünite (Beyin/CPU) ile akış ölçer (brodimetre) üzerindeki sinyal üreticilerine (pulser) erişimi engelleyen noktaların damgaları yenilendikten sonra, diğer damgalar daha önce Bakanlık veya Servis tarafından yapılmış olması durumunda yenilenmeyebilir.

(8) Ölçü aletlerinin, muayene ücreti muayene talebinde bulunanlara aittir. Muayene sonucunda ölçü aletinin tamir ve ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya ölçü aletinin değiştirilmesi durumunda yapılacak işlemlerden ve giderlerden kullanıcı sorumludur.

(9) Ölçü aletlerinin ani ve şikâyet muayeneleri gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlüğün koordinesinde; üretici, ithalatçı, tamir ve ayar servisleri ile diğer kuruluşların veya servisin laboratuvar, ekipman ve personelinden yararlanılarak yapılabilir.

(10) Muayene işlemlerine engel olunması halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Kullanımda olan ölçü aletlerinden muayeneleri sonucunda tamir ve ayara sevk edilenler ile ölçü aletinin arızalanması sonucu kullanıcısı tarafından tamir ettirilen ölçü aletlerinin muayenesi servis tarafından yapılır.”

“(5) Maksimum kapasitesi 2.000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ve aks kantarlarının tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayeneleri; bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere göre veya kullanıcının tamir ayar servisiyle tamir ayar hizmetleri ile etalonların muayenede kullanılması hususunda anlaşması ve servise başvurarak tamir ayar ve muayene işlemlerinin aynı anda yapılmasını talep etmesi halinde, geçici damga yapılmaksızın servis tarafından tamir ayar servisinin etalon ve imkânları kullanılarak yapılır. Tamir ayar ve muayene işlemlerinin geçici damga yapılmaksızın aynı anda yapılması durumunda, muayene işlemlerinde kullanılan etalon ve diğer hizmetlerin ücretleri için tamir ayar servisi, servisten ilave bir ücret talep etmez. Servise kullanıcı tarafından muayene ücretinin %40’ı ödenir.”

“(6) Ayarları bağlı bulunduğu yerlere göre yapılan maksimum kapasitesi 2.000 kg üzeri olan halihazırda piyasaya arz edilmiş tartı aletinde, mevcut tip onayını etkileyecek tamir veya donanım değişikliği yapılması halinde, söz konusu tamir veya donanım değişikliğine istinaden düzenlenen AB Uygunluk Beyanının düzenlendiği gün ilk gün olmak üzere 15 gün içinde ölçü aleti kullanıcısı tarafından servise ilk muayene başvurusu yapılmak zorundadır. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan kullanıcılara damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden idari yaptırım uygulanır.

(7) 6 ncı fıkraya göre işlem yaparak AB Uygunluk Beyanı düzenleyen üreticiler, uygunluk beyanının düzenlendiği gün birinci gün olmak üzere 15 gün içinde tartı aletinin AB Uygunluk Beyanı, marka, model ve seri numarası ile kurulduğu adrese ait bilgileri ilgili il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri Ek-9’da belirtilmiştir. Periyodik muayene geçerlilik süreleri muayene etiketi üzerinde yer alır. Periyodik muayene süresi, tarih olarak değil yıl olarak izlenir ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında muayene raporunda belirtilen damga yılı veya ölçü aleti üzerindeki damgada bulunan yıl esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Damgalama

MADDE 12 – (1) Damgalama, geçici damgalama ve geçici damgalama sonrası muayene müracaatı işlemleri Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Serviste, ölçü aletlerinin muayenesi için uygun, izlenebilirliği sağlanmış yeterli etalon ve ekipman bulundurulur. Bu etalon ve ekipmanların kalibrasyon süreleri en fazla 3 yıldır. Söz konusu etalon ve ekipmanların kalibrasyonlarının akredite edilmiş laboratuvarlarda veya Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından yapılmış olması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Servis, tip onayı olan ve kullanımda bulunan ancak damga planını temin etmek için imalatçısına/ithalatçısına ulaşılamayan veya 19/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında talep edilmesi halinde tip onayı ve damga planları temin edilemeyen ölçü aletlerinin muayenelerini gerçekleştirir. Muayene sonucu uygun bulunan ölçü aletlerini dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde damgalar ve buna göre hazırlanan damga planlarını Bakanlığa bildirir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Ayarları bağlı bulunduğu yerlere göre yapılan maksimum kapasitesi 2.000 kg üzeri olan otomatik olmayan tartı aletlerinin AB Uygunluk Beyanının düzenlendiği gün ilk gün olmak üzere 15 gün içinde bağlı bulunduğu il müdürlüğüne tartı aletinin AB Uygunluk Beyanı, gösterge (indikatör) ve yük hücrelerinin marka, model ve seri numaralarıyla birlikte kullanıcısı tarafından bildirilmesi zorunludur.”

“(9) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ölçü aletlerinden kullanılmayacak olanlar, kullanıcısı tarafından talep edilmesi halinde; ölçü aletinin markası, modeli, tipi ve seri numarasını içeren bilgilerle il müdürlüğüne müracaat edilir ve bu ölçü aletleri il müdürlüklerince kullanılmayacak şekilde bağlanarak mühürlenir. Bu şekilde kullanım dışı bırakılan ölçü aletlerinin yeniden kullanılmasının gerekmesi halinde ilk muayenesi yaptırılarak kullanılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İmalatçı ve ithalatçıların sorumlulukları

MADDE 19/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ölçü aletlerinin tip onayı ve damga planlarının bir örneği imalatçısı/ithalatçısı tarafından piyasaya arz tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve kullanımda olanlar ise talep edilmesi halinde 10 gün içerisinde Bakanlığa ve Servise sunulur.

(2) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, Türkçeye çevirisi yapılır ve çevirisi yapılan metinler ile yabancı dilde düzenlenen metinlerin imalatçı/ithalatçı firma tarafından imzalanarak kaşelenmiş olması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Servis, 30/11/2020 tarihine kadar almış olduğu tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularına ilişkin muayeneleri 2020 yılı içinde yapmak zorundadır.  Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda 17 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

“(4) Servis, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar için 2020 yılında alınan başvurulara ilişkin muayeneleri 30/11/2021 tarihine kadar tamamlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Servis tarafından 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek muayenelerde; 1/1/2020 tarihinden önce tip onaylı olarak piyasaya arz edilmiş ve halen kullanımda olan ölçü aletlerinin tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde, ölçü aletinin muayenesi yapılarak damgalanır. Söz konusu ölçü aleti kullanıcısı tarafından 6 aylık süre içerisinde tip onayına uygun hale getirilir. Verilen bu süreden sonra servis tarafından yapılacak muayenelerde uygun hale getirilmediği tespit edilen ölçü aletleri, bu durum muayene raporunda belirtilerek kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenir, tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak muayenelerde 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi ile beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümler uygulanmaz.

(2) 2021 yılı sonuna kadar servis tarafından yapılacak muayenelerde; kapanmış veya piyasada faaliyetleri sona ermiş ancak ölçü aleti ile ilgili haklar ve yükümlülükleri başka bir firmaya devredilmemiş imalatçılar/ithalatçılar tarafından 1/1/2020 tarihinden önce piyasaya tip onaylı olarak arz edilmiş ve halen kullanımda olan ölçü aletlerinde tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan değişiklikler servis tarafından kontrol edilir ve uygun görülmesi halinde muayeneleri yapılır. Damga planına ek olarak uygulanan damga yerleri varsa bunlar da damgalanarak muayene raporunda belirtilir. Bundan sonra bu fıkra kapsamında muayenesi gerçekleştirilen ölçü aletlerinin muayene ve damgalamaları servis tarafından düzenlenen en son muayene raporuna göre yapılır. Yapılan değişikliklerin servis tarafından uygun görülmemesi halinde ölçü aleti kullanıcısı tarafından 6 aylık süre içerisinde uygunsuzlukların giderilmesi koşuluyla ölçü aletinin muayenesi yapılır. Verilen bu süreden sonra servis tarafından yapılacak muayenelerde uygun hale getirilmediği tespit edilen ölçü aletleri, bu durum muayene raporunda belirtilerek kullanılması mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenir, tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak muayenelerde 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi ile beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümler uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8’i yürürlükten kaldırılmış ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-9 eklenmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2019

30915

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2019

30991

Eki için tıklayınız