26 Haziran 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31167

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KURU KAYISI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “TS 485 Kuru Kayısı Standardında tanımlanan kükürtlenmiş ve kükürtlenmemiş (gün kurusu) kayısıyı,” ibaresi “Armeniaca vulgaris Lam (Prunus armeniaca L.) türüne giren ağacın sağlam, olgun meyvelerinin güneşte veya bilinen diğer metotlardan biri ile kurutulmuş, kükürtlenmiş veya kükürtlenmemiş olan kayısıyı,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “duvarlarının ise beton sıvalı ve badanalı ya da beyaz plastik boyalı olması,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “duvarlarında, tabanında ve tavanında çatlakların olmaması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “duvarlarının gıdanın muhafazasına uygun,” ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan “% 55-60” ibaresi “% 50-60” olarak, “10-15 °C ” ibaresi “maksimum 18 °C ” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “(gün kurusu)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “nem alma” ibaresi “nemlendirme” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “sağlıklı” ibaresi “uygun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Depoda sıcaklık ve nem oranı günlük olarak takip edilir ve kayıt altına alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin başlığı “Kayısıyı depolamaya hazır hale getirme ve kayısının depoya kabulü” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Kuru kayısılar Bakanlıkça belirlenen Kuru Kayısı Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma Usul ve Esaslarına göre değerlendirilerek lisanslı depoya kabul ya da ret edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayısılar asgari 500 kg kapasiteli kasalar içinde depolanır. Nem içeriği, nem tayin cihazı ile ölçüm yapılarak belirlenir. Nem oranı kükürtlü kayısılarda %18’in, kükürtlenmemiş kayısılarda %17’nin üzerinde olan kuru kayısılar lisanslı depoya kabul edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sıhhatli” ibaresi “uygun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(gün kurusu)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “12 ay” ibaresi “9 ay” olarak, (b) bendinde yer alan “15 ay” ibaresi “12 ay” olarak, (c) bendinde yer alan “18 ay” ibaresi “15 ay” olarak ve (ç) bendinde yer alan “20 ay” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2013

28616

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2016

29757