23 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31164

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması halinde Müdürün görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda en az yüksek lisans mezunu olmak üzere iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Eğitim-öğretim planlamacısı (Koordinatör)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2016

29791