23 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31164

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt birim: Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte laboratuvar, uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

d) AR-GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapı oluşturmak, bu amaçla alet bakımı, onarımı, yapımı, ayarı ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak.

e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

f) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve Üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

ğ) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin, patent ve mülkiyet haklarının ilgili kanunlar ve diğer mevzuat gereği paylaşımını sağlamak.

h) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar altyapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

b) Üniversitedeki ve her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer ülke üniversitelerindeki araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, işbirliğini geliştirmek, ulusal ve uluslararası kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

c) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak veya kurulmasına yardımcı olmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.

ç) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri ile ölçme sonuçlarının yorumlanması konularında çeşitli yayınlar yapmak; konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak; kütüphane, dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın faaliyetinde bulunmak.

d) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, destek sağlamak.

e) Sanayi kuruluşlarının, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak.

f) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.

g) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek; dünyadaki gelişimini izlemek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak.

ğ) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

h) Merkez çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için, patent ve mülkiyet hakları ile ilgili kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapmak.

ı) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

i)  Araştırma politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.

j) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle donanımını sağlamak, mühendislik ve bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek.

k) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri laboratuvarları kurmak ve işletmek.

l) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi ve uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek.

m) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla, gerektiğinde ulusal/uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak hizmet içi eğitim ve sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek, katılmak ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek.

n) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak; broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.

o) Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

ö) Faaliyet alanı kapsamına giren tüm konularda kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda çalışanlara yönelik eğitimler düzenlemek.

p) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini ve güncellenmesini sağlamak.

r) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.

s) Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödül almış ya da tanınırlığı olan ve bu kurumlarda danışmanlık hizmeti veren araştırmacılarla işbirliği imkânları oluşturmak.

ş) Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun alanlarda çalışmış, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında ve laboratuvar çalışmalarında kendini kanıtlamış kadrolu öğretim üyeleri arasından Fen, Mühendislik veya Ziraat Fakültesinden olmak koşuluyla üç yıllığına görevlendirilir. Görevlendirilen Müdürün kadrosunun bulunduğu fakülteden, 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulunda görevlendirilecek üye sayısı bir kişi azaltılarak hesaplanır.

(2) Müdür; Merkezin, amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Yönetim Kurulu ile beraber Rektöre karşı sorumludur.

(3) Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine belirlediği yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde, Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, idari işleri düzenli ve amaçlarına uygun olarak yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.

b) Merkezde mevcut tüm cihaz ve gereçlerin mesai saatleri içinde ve dışında en üst düzey verimle kullanımını, sağlıklı işleyişini ve çalışmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

c) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

f) Danışma Kurulu üyelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna görüş ve öneri sunmak, Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve gündemini belirlemek.

g) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden Yönetim Kurulunca uygun görülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

ğ) Merkezin mali imkânlarının geliştirilmesi ve bunların Merkez için en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak.

h) Merkezin ihtiyaç duyduğu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.

i)  Merkezde yürütülen projelerin işleyişlerini izlemek ve denetlemek.

j) Merkezin araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

k) Merkez laboratuvarı ve AR-GE birimlerinin, Üniversite elemanlarınca kullanımı ve mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

l) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün çalışmalarına yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür; Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür tarafından belirlenen müdür yardımcılarından biri katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Görev süresi biten müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Müdür ile birlikte sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; kendilerine bağlı alt birimlerin Merkezin amaçlarına uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere; Müdür için tanımlanan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine 8 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Üniversitenin Fen Fakültesinden iki üye, Mühendislik Fakültesinden iki üye, Ziraat Fakültesinden bir üye olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Üst üste üç toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan, üç yıldan önce görevinden herhangi bir şekilde ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışması; bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri, laboratuvarların işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak.

b) Müdür tarafından belirlenen personel ihtiyaçlarını görüşerek Merkezde çalışacak personelin sayısına ve niteliklerine ilişkin kriterleri belirlemek.

c) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve önerileri değerlendirerek Merkez amaçlarına uygun kararlar almak.

ç) Müdürün Yönetim Kurulu gündeminde önereceği konuları karara bağlamak.

d) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

e) Müdür tarafından hazırlanan program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

f) Yurt içi ve dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek proje ve çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

g) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile işbirliği içerisinde yürütülmesi halinde işbirliği protokolünde belirtilen yetki ve sorumlulukları, ilgili kurum ve kuruluşun yetkili organları ile birlikte yürütmek.

ğ) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek.

h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek alt birimler ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

ı) Merkez tarafından analizlerin yapılması, bunların sonuçlarının yorumlanması, bilimsel görüş içeren raporların hazırlanması ve danışmanlık yapılması gibi tüm hizmetlerin her birinin bedeline ilişkin önerileri, Müdürün öneri ve tavsiyelerini dikkate alarak ilgili mevzuat uyarınca belirlenmek üzere hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Doğal üyelere ek olarak bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek nitelikteki Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on beş kişiden oluşur. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine başvurulacak en çok beş kişi daha davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Rektör ya da görevlendireceği bir rektör yardımcısının da katılımıyla salt çoğunluk aranmadan toplanır.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyelerinin yerine aynı usulle yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği içinde sektörün ihtiyacı olan test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak.

c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda, Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

Alt birimler

MADDE 16 – (1) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanlarında, alt birimler kurulabilir. Alt birimlerin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

(2) Alt birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Müdürün önerisi ve Rektör onayı ile yapılır.

(3) Alt birim yöneticilerinin görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağlamak, çalışmaları planlamak, sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbirliğini sağlamak, demirbaş listesine kayıtlı aletlerin bakım ve onarımını yaparak/yaptırarak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makina-teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda çalışmalar yapmaktır.

Çalışma grupları

MADDE 17 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, verimliliğini artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının sorumluları ve üyeleri Üniversite öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında faaliyetler, çalışma grubu sorumlularının yönetiminde yürütülür. İhtiyaçlar çalışma grubu sorumlularınca zamanında belirlenir ve Müdüre bildirilir.

(4) Çalışma gruplarında görevlendirilenlerin görev süresi, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar, projeler ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez demirbaş envanterine kayıt edilir ve Merkez hizmetlerinde kullanılır.

(2) Merkez tarafından önerilen ve daha sonra imkânları kullanılarak yürütülen projeler kapsamında alınan her türlü sarf malzemesi ve demirbaşlar projeler tamamlandıktan sonra demirbaş envanterine kayıt edilir ve Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 22/10/2017 tarihli ve 30218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.