21 Haziran 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31162

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine dayalı krediyi,

b) Birim/İlgili birim: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Danışman: Öğrencilere eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olmak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

d) GANO: Genel akademik not ortalamasını,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) İntibak işlemi: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,

ğ) Kredi: Öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanan sayısal değeri,

h) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi, AKTS ve içerik uyumuna göre eğitim-öğretim planında bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

ı) Muafiyet ve İntibak Komisyonu: Bölüm Kurulu önerisi ve Birim Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen üç öğretim elemanından oluşan komisyonu,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

j) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken dersi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

o) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,

ö) Yarıyıl/yıl süresi: Bir yarıyıla/yıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarıyıl/yıl ders kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Kayıt, Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Öğrencinin Üniversiteye kabulü için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye'de herhangi bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan, mezun olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar ve/veya Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine kayıtlı olmamak.

(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri, YÖK kararları çerçevesinde, Üniversite tarafından yapılır.

(3) Uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

İlk kayıt

MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri YÖK, ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabilirler. Ayrıca kayıtlarını şahsen ya da yasal temsilcileri veya noter onaylı vekâletname ile yetkilendirilmiş temsilcileri aracılığıyla da yapabilirler.

(3) Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.

(4) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

(5) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(6) Uluslararası öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre kayıt yaptırırlar.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Kimlik kartı

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen öğrenciye, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeni kimlik kartı verilir.

Akademik danışmanlık ve oryantasyon

MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine dekan/müdür tarafından akademik danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir koordinatör de görevlendirilebilir.

(2) Akademik danışmanlık hizmetiyle ilgili uygulamalar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesine göre yapılır.

(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi ve ilgili birimi tanıtmak amacıyla, ilgili birimler tarafından oryantasyon programları düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esasları

Akademik takvim ve öğretim yılı

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yarıyıl/yıl sonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ve benzeri konular, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.

(2) Eğitim-öğretim planlaması yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl on dört hafta ders, bir eğitim-öğretim yılı yirmi sekiz hafta ders işlenecek şekilde planlanır. Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(3) Eğitim-öğretimin yarıyıl esasına göre planlanması halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre planlanması halinde de bazı dersler yarıyıl esasına göre düzenlenebilir.

(4) Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır ve ara sınavların yapıldığı haftada ders yapılmaz.

(5) Resmi tatil günlerinde ders ve/veya sınav yapılmaz. Ancak ilgili dekanlık/müdürlük tarafından gerekli görülmesi durumunda yönetim kurulu kararı ile ders ve sınavlar resmi tatil günlerinde de yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık önlisans programları için dört yıl, dört yıllık lisans programları için yedi yıl, beş yıllık lisans programları için sekiz yıl ve altı yıllık lisans programları için dokuz yıldır.

(2) Program süresi, azami eğitim-öğretim süresi, ek eğitim-öğretim süresi, ek sınavlar, yabancı dil hazırlık program süresi; öğrencilik haklarından yararlanma, öğretim süresi ve kayıt yenilememe ile ilgili hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planı YÖK’ün ilgili program için tespit ettiği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen, ortak ilkeler dikkate alınarak, ilgili kurulca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür.

(2) Eğitim-öğretim programı, ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, bitirme çalışması, arazi uygulaması, inceleme, araştırma gezisi, bireysel çalışma, ödev, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bu çalışmaların dönemlere dağılımı, bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili birimlerin kurulları tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim planına göre yapılır.

(3) Birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Bitirme çalışması, proje ve benzeri çalışma yaptırılan birimlerde başvuru, danışman ataması ve değerlendirme gibi bitirme ödevinin/çalışmasının uygulamasına ilişkin esaslar birim kurulu tarafından belirlenir.

(5) Üniversitede öğretim, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde sınıf geçme, diğer akademik birimlerde ise ders geçme esasına göre yapılır.

Derslerin kredileri

MADDE 12 – (1) Her dersin kredisi ve AKTS kredisi eğitim-öğretim planlarında belirtilir. Bir programdaki toplam kredi miktarı ilgili kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Derslerin kredilerinin uygulanması aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Kredinin hesaplanmasında; teorik derslere o dersin haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Uygulamalı derslere ise o dersin haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Teorik ve uygulamalı ders kredisi; o dersin haftalık uygulama saatinin yarısıyla, teorik saatinin toplanmasından elde edilir.

b) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin ilgili dersin çıktılarını elde etmek için sınıf içinde ve sınıf dışında dönem boyunca yaptığı her türlü çalışmayı kapsayan iş yükünün saat olarak miktarının 25’e bölünmesinin tam sayıya yuvarlanması ile elde edilir.

c) Ders dönemi dışında yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalara kredi değeri verilmez ve ortalamalara dahil edilmez. Ancak bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam AKTS kredisine sayılır.

(3) Bir programdaki toplam ders kredisi, önlisans programları için 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, beş yıllık lisans programları için 300 AKTS ve altı yıllık lisans programları için de 360 AKTS’dir.

Yatay/dikey geçiş işlemleri

MADDE 13 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı programlara yatay geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Önlisans mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin muafiyet işlemleri, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.

Çift anadal programı

MADDE 14 – (1) Çift anadal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile açılabilir. Çift anadal, önlisans diploma programları ile diğer önlisans diploma programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında yapılabilir.

(2) Çift anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Yandal programı

MADDE 15 – (1) Yandal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programı izleme imkanı verilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yandal programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Ders muafiyeti ve intibak

MADDE 16 – (1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmayı talep edebilirler. Ders muafiyet başvuru hakkı bir kere olup aşağıda belirtilen dönemlerde yapılır:

a) Öğrenciler muafiyet başvurularını, dilekçe ve ekinde muaf olmak istedikleri ders/dersleri ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek her yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen beş iş günü içinde ilgili müdürlük/dekanlıklara yapmak zorundadırlar.

b) Muafiyet işlemleri yapılırken, öğrencinin muafiyet başvurusunda bulunduğu yıl/yarıyıldan önceki yıl/yarıyıllarda alması gerekirken almadığı veya alıp da başarısız olduğu dersler için muafiyet işlemi yapılmaz.

c) Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.

(2) Ders muafiyetleri, muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde, ilgili bölüm/program muafiyet ve intibak komisyonunun önerisi ve birim yönetim kurulu tarafından tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir.

(3) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

(4) Ders muafiyeti ile ilgili kararlara itirazlar, kararın bir nüshasının öğrenciye teslim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak yapılır. Yapılan itirazlar ilgili birim tarafından aynı usulle değerlendirilir. Öğrenci itiraz süresi içerisinde istediği derslerden feragat edebilir.

(5) Ders muafiyeti ve intibak işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Açıköğretim Fakültesinde alınan derslerden, Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrenciler dahil, sadece ortak zorunlu dersler muaf kabul edilir.

b) Muafiyet istenen dersin başarı notunun 30 uncu maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir.

c) Muafiyet işlemlerinde bir dersin ön koşulunun sağlanması için ön koşul olan dersten CC ve üzeri, G veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.

ç) Muafiyet istenen dersin kredisinin/AKTS’nin daha düşük olmaması gerekir.

d) Muafiyet istenen dersin içeriğinin en az % 80 uyumlu olması gerekir. Dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.

e) Ortak zorunlu dersler dahil daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi; bulunduğu sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin en az % 70 ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

(6) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri önlisans/lisans programlarından almış ve başarmış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar genel not ortalamasına katılır. Ancak, öğretim programlarında harf notu verilmeksizin başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC harf notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenci muaf sayılır ve bu dersler not döküm belgesinde M harf notu ile gösterilerek ortalamaya dahil edilmez.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve muafiyet sınavı

MADDE 17 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler haftada en az iki saattir.

(2) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ortak zorunlu yabancı dil dersleri için yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar 30 uncu maddeye göre harf notuna çevrilerek genel akademik not ortalamasına katılır.

Öğrenim harcı

MADDE 18 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, o dönem için derse kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerin öğrenim süresi içinde mezun olamamaları, yandal/çift anadal öğrenimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri öğrenim harçlarının hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibari ile yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim harçları 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

Dersler

MADDE 19 – (1) Dersler, zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön koşullu dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır:

a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği dersleridir.

c) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi isteği ile aldığı derslerdir. Seçmeli dersler, bölüm/program seçmeli ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır. Söz konusu derslerden; bölüm/programa bağlı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir. Üniversite seçmeli dersleri, Senato tarafından kabul edilen uygulama esasları ile düzenlenir.

ç) Ön koşullu dersler/ön koşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ön koşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine getirilmesi gereken derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı ön koşul dersleri ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Ders açma esasları

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, akademik bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarının önerileri ile birim kurulları tarafından kararlaştırılır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

(3) Öğrenciler seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması veya başka nedenlerle açılmaması durumunda, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders ekleme çıkarma işlemlerini yaparlar.

Derse kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirlenen süre içinde bulundukları sınıf ve durumlara göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden alacakları dersleri seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Derslere kayıt ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

(3) Derse kayıt işlemlerinde öğrencinin;

a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,

b) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırması,

c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,

gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine, derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları bu maddenin 3 üncü fıkrasının (b) bendindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla ilgili akademik birimlerin kararları doğrultusunda yarıyıl/yıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden en geç üçüncü hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(5) Belirlenen süreler içinde yarıyıl/yıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına girmiş olan öğrencinin notu iptal edilir. Bu süre, 10 uncu maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Derse kayıt esasları

MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır.

(2) Ders geçme esası uygulanan birimlerde derse kayıt esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saatinden fazla olamaz. Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için kırk saat şartı aranmaz.

b) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,50’nin altında olan lisans programları öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ve normal yarıyılında alamadıkları dersleri alarak GANO’larını en az 1,50’ye yükseltmek zorundadırlar.

c) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeni bir derse kayıt yapabilirler veya daha önce kayıt yapmış oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar. Derse kayıt yaptırmaları durumunda başarısız oldukları ve normal yarıyılında/yılında almadıkları dersleri almak kaydıyla bulundukları yarıyıl/yıl derslerinden de alabilirler.

(3) Öğrenciler, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:

a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir.

b) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir.

c) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir.

(4) Öğrenciler isterlerse ortalamaya bağlı olarak başarılı oldukları DC harf notlu derslerini, not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda/yılda alınan not, dersin son harf notu yerine geçer.

(5) Eğitim-öğretim planında ön koşullu belirtilen derslere kayıt olabilmek için ön koşul dersi/derslerinin başarı notunun en az CC olması gerekir.

(6) Öğrenciler, tekrarlamaları gereken seçmeli derslerin yerine ilgili yarıyılda/yılda açılan diğer seçmeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış olan haklar yeniden kullanılamaz.

(7) GANO’su en az 3.00 olan öğrenci, danışmanının olumlu görüşüyle, ikinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, programlarına ait bir üst yarıyıl/yıl derslerinden en fazla 3 tane alabilir.

Derslere devam esasları

MADDE 23 – (1) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam saati esas alınır.

(3) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar öğrenci bilgi sistemine girilir.

(4) Devam zorunluluğu teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir.

(5) Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Raporlu olunan toplam süre derslerin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların %20’sini aştığı takdirde öğrenci devamsızlıktan kalır.

(6) Rektörlük tarafından Üniversite adına sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere, yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalar ile bunların hazırlık çalışmalarına görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sinin üzerinde olması durumunda, öğrenci o yarıyıl/yıl kayıt dondurmuş sayılır.

(7) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz, tamamen uygulamalı olan derslerden ise devam şartı aranır. Ancak hem teorik kısmı hem de uygulaması bulunan derslerin tekrar edilmesi durumunda devam şartının aranıp aranmayacağına ilgili birim kurulları karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Sınav Uygulama ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve sınav uygulama esasları

MADDE 24 – (1) Öğrenciler her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına girerler. Ancak ilgili birimlerin kurul kararıyla proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, staj, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalar da yapılabilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Akademik not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınavı gerektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili akademik kurulca tespit edilerek eğitim-öğretim planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilir. Bu durumda öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

(3) Alt ve üst yarıyıldan alınan dersler hariç olmak üzere bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara/yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır.

(4) Ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları dışında bulunan sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir.

(5) Bitirme çalışması/projesi/ödevinin değerlendirmesi ilgili bölüm tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır ve bu dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(6) Öğretim elemanı, sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçme sonuçlarını akademik takvimde belirtilen tarihe kadar öğrenci bilgi sistemine girer. Sınav sonuçları bölüm başkanı tarafından onaylandığı anda kesinleşir ve ilan edilir.

(7) Öğretim elemanı, sorumlu olduğu derslere ait sınav evraklarını notların ilan edildiği tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde ilgili birime teslim eder. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar, ilgili birime teslim tarihinden itibaren en az iki yıl saklanır.

(8) Sınavların uygulanması ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 25 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar yarıyıl/yıl içi çalışması yerine geçebilir.

(2) Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Ancak birden fazla ara sınav veya yarıyıl içi çalışması yapılması durumunda birinci ara sınavın katkısı en az %20 olmak zorundadır.

(3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların sayısı ve harf notuna katkısının oranı dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyılın/yılın ilk haftası içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(4) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavı

MADDE 26 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavları yarıyıl sonunda iki haftaya yayılarak, akademik birimler tarafından ilan edilen yer, tarih ve saatlerde yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye D harf notu verilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencilere FF harf notu verilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 27 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl/yılsonu sınavına girme şartlarını sağladıkları halde girmeyen öğrenciler başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

(2) Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer.

Tek ders sınavı

MADDE 28 – (1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, söz konusu dersin dönemine ve derse kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, akademik takvimde belirtilen zamanda, tek ders sınavına girerler.

(2) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.

(3) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Mazeret sınavı

MADDE 29 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı yarıyılın/yılın son haftasında yapılır.

(2) Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini gösterir belge ile bölüm başkanlığına/müdürlüğe/dekanlığa yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Notlar

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu hangi değerlendirme sistemini kullanacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce birim kurulu ile karar verir.

(2) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma şartları, kısıtları, bunların sınırları, başarı dereceleri ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Mutlak değerlendirme sisteminde, sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harfli nota dönüştürülmesinde, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev ve laboratuvar gibi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.

(4) Üniversitenin harfle ilan edilen başarı notları ile ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

(5) Ortalamaya katılan notlardan;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

b) Bir yarıyıla ait YANO’su en az 2,00 olan öğrenciler, o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Ancak öğrenciler not yükseltmek amacıyla başarılı oldukları DC harf notlu dersleri tekrar edebilirler.

c) Bir dersten DD, FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.

ç) Bir yarıyıla ait YANO’su 2,00’nin altında olan öğrenciler o yarıyılda DC harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılırlar.

d) D harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirmemiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır ve FF harf notu işlemi görür.

(6) Ortalamaya katılmayan notlardan;

a) G harf notu, ders dönemi dışında yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalar ile kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) K harf notu, ders dönemi dışında yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalar ile kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

c) S harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

ç) M harf notu, Üniversite dışından yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler ile Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki öğretim programlarında herhangi bir not kaydı olmayıp başarılı olarak değerlendirilen ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir.

(7) Bir yarıyılın YANO’su en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarılı öğrenciler, başarılı sayıldıkları yarıyılda/yılda bulunan DD, FD, FF, K, D ve bu maddenin ilgili fıkralarına göre başarı şartını sağlayamadıkları dersler ile diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan en son not geçerlidir.

(8) Güz ve bahar yarıyılları birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın akademik not ortalaması kendi yarıyılına etki eder.

Not ortalaması

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl/yıl sonunda ders dönemi dışında yapılan staj, uygulama ve benzeri çalışmalar hariç diğer tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir.

(2) Öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin hesaplamalar aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

a) Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre alınan harfli notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir yarıyılda harf notu oluşan dersler için yapılırsa YANO; öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GANO elde edilir.

b) Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

c) Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle GANO belirlenirken; öğretim programında belirtilen fakat ders kaydı yapılmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) YANO ve GANO’nun hesaplanmasında yıllık okutulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

(3) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. D harf notu da FF notu işlemi görür.

(4) Öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün notlar not durum belgesinde gösterilir.

Onur öğrencileri

MADDE 32 – (1) Önlisans/lisans öğrenimini uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan ve GANO’su;

a) 3,00 - 3,49 olan öğrenciler, onur öğrencisi,

b) 3,50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi,

olarak mezun olurlar.

(2) Onur veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olan öğrencinin mezuniyet transkriptinde bu bilgi belirtilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 33 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı olarak bildirir. Konu birim yönetim kurulunda görüşülür ve sonuç birim tarafından hem öğrenciye, hem de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Öğrenci tarafından bir itiraz olmaksızın öğretim elemanı tarafından fark edilen maddi hatanın düzeltme işlemi öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili öğrenci ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Maddi hata itirazının tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Kayıt dondurma

MADDE 34 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrencilerin, ilgili akademik birime başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtları dondurulabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk haftası içinde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi,

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurdukları takdirde bir sonraki yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.

(5) Kayıt dondurularak geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 35 – (1) Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılmak isteyen öğrencinin, kayıtlı olduğu birime bizzat veya noterden tasdikli vekâletname ile birlikte vekillerinin başvurmaları halinde kayıt silme işlemi yapılır. Kaydı silinen öğrenciye ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir belge verilir.

(3) Kaydını sildiren öğrencilerin diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki önlisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 37 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için;

a) Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması,

b) İki yıllık önlisans programları 120, dört yıllık lisans programları için 240, beş yıllık lisans programları için 300 ve altı yıllık lisans programları için ise 360 AKTS krediyi başarıyla tamamlaması,

c) Genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması,

gerekir.

(2) Birinci fıkradaki mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilere Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge hükümlerine göre geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki düzenlenir.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalara uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, buna ek olarak son iki yarıyılda da değişim programlarına katılamazlar.

(2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle birim yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenim harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(4) 30 uncu madde dikkate alınarak, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.

(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıl veya yıllar, programın azami öğrenim süresine dâhildir.

(7) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Özel öğrenci

MADDE 39 – (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğrencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.

(2) Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler; ekinde kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun özel öğrenci olarak Üniversitede öğrenim görmelerini kabul ettiğine dair yazısı, not çizelgesi (transkript), özel öğrencilikleri sırasında almak istedikleri derslerin listesi olan bir dilekçe ile özel öğrenci olarak okumak istedikleri fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna müracaat etmelidirler. Bu şekilde müracaat eden öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilip edilmeyeceklerine ilgili bölüm başkanlığı ile birim yönetim kurulunun görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(3) Yarıyıl/yıl derslerinin başlamasından önceki son iş günü mesai saati bitimine kadar yapılan özel öğrencilik müracaatları ilgili yarıyıl/yıl için, daha sonra yapılmış olan müracaatlar ise bir sonraki yarıyıl/yıl için değerlendirmeye alınır.

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen Üniversite öğrencileri, ekinde diğer yükseköğretim kurumundan almak istedikleri dersler ve içerikleri ile not çizelgesi (transkript), mazeret belgesi olan bir dilekçe ile kayıtlı oldukları bölüm başkanlığına müracaat etmeleri halinde öğrencinin özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüp göremeyeceğine ilgili bölüm başkanlığı ile birim yönetim kurulunun görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Özel öğrenci başvurusunun, özel öğrenci olarak öğrenim görmek istediği diğer yükseköğretim kurumu tarafından da onaylanması gerekir. Özel öğrenci olarak öğrenim gören öğrenciler not yükseltmek amacıyla ders alamazlar.

(5) Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, özel öğrenci olduğu kurumdan aldığı not çizelgesini, intibak işlemlerinin yapılabilmesi için en geç takip eden yarıyılın, yarıyıl sonu sınavları başlangıcına kadar birimine teslim eder.

(6) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin saatleri toplamı, bu Yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum saat sınırını aşamaz.

(7) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.

(8) Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, bu şekilde ders aldığı üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(9) Özel öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 40 – (1) Üniversite bünyesinde ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınavları YÖK ve Senato kararlarına göre gerçekleştirilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 – (1) Öğrenciye her türlü bildirim, Üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı posta ve/veya e-posta adresine yapılır. Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin bildirilmesinden öğrenci sorumludur.

(2) Öğrencilerin genelini ilgilendiren düzenlemeler, Üniversitenin/birimin resmi internet sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Disiplin

MADDE 42 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağandışı durumlarda ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 28/6/2017 tarihli ve 30108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri 2017 yılı öncesi kayıtlı öğrencilere uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikler 2020-2021 akademik yılında yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.