21 Haziran 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31162

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70'ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80'ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu sınavı notunun l00 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 olması, 4'lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2,00, doktora için en az 2,50 olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır:

a)

Puanlar              Notlar               Katsayılar

90-100               AA                   4,00

85-89                 BA                    3,50

80-84                 BB                    3,00

75-79                 CB                    2,50

70-74                 CC                    2,00

65-69                 DC                    1,50

60-64                 DD                   1,00

50-59                 FD                    0,50

0-49                   FF                     0

b) Ayrıca harf notlarından;

1) NA notu: devamsız,

2) S notu: başarılı,

3) U notu: başarısız,

4) NI: not ortalamasına katılmayan ancak AKTS toplamına katılan not,

5) I notu: eksik, bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu savına giremeyen öğrenciye verilen not,

6) EX notu: muaf,

olarak değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2017

29953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/4/2018

30385

2-

14/7/2019

30831

3-

8/9/2019

30882

4-

30/11/2019

30964

5-

23/1/2020

31017