21 Haziran 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31162

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/11/2019 tarihli ve 30958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları en az sekiz dönemlik eğitimden mezun olanlar için açılır. Yüksek lisans programlarına başvuracak olan adayların;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir.

(2) Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sınavlar da kabul edilebilir. Ancak;

a) Senato tarafından aksine karar alınmadıkça, tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES şartı aranmaz.

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

c) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(3) Üniversitenin en az sekiz dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencilerinden yüksek lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk yedi dönemini tamamlamış olmak.

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalaması en az 3,00 olmak.

(4) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve birinci ve ikinci fıkralardaki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programları, tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar ile en az on dönemlik öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için açılabilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların;

a) Doktora programına başvurabilmek için bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on dönemlik tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans diplomasına sahip olanların, başvurdukları programın puan türünde, ALES’ten aldıkları en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların, en az 80 standart puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde; doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip olanların, tabanı Senato tarafından belirlenmek üzere ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana ya da en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmeleri için YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmaları gerekir.

d) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 2,50 ya da eş değeri olması gerekir.

(3) Senato tarafından aksine karar alınmadıkça, Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(4) Temel tıp puanı; Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)/(DUS) temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.

(5) Üniversitenin en az on dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencilerinden doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk sekiz dönemini tamamlamış olmak.

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalamasının en az 3,00 veya eşdeğeri olmak.

(6) Lisans derecesiyle programlara başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3,00 ya da eş değeri olması ve ikinci fıkrada yer alan şartları sağlamaları kaydıyla doktora programlarına intibakları yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/11/2019

30958