21 Haziran 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31162

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“gg)  Tez danışmanlığı dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kaydolan öğrencilerin kaydoldukları dönem başından başlamak üzere ders dönemi süresince aldıkları bir saatlik pratik ve 2 AKTS’lik dersi,

ğğ) Tez çalışması dersi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin tez dönemi süresince aldıkları dersi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için tez önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi açılabilir. Ancak etik kurul kararı ve kurum izni gerektiren tez çalışmalarında tezli yüksek lisans öğrencileri dönem başında ‘Etik Kurul Kararı Bekliyorum’ seçeneğini işaretleyerek kayıtlarını yaptırabilirler. Etik kurul kararı/kurum izinleri alındıktan sonra tez önerisinin enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanmasından sonra uzmanlık alan dersi ile tez çalışması derslerinin ataması yapılır. Uzmanlık alan dersi ile tez çalışması dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri dönemlik 5 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. Her öğrenci, birinci tez danışmanı tarafından yüksek lisans programları için açılan uzmanlık alan dersi 1, 2 ve tez çalışması dersi 1,2’yi, doktora programları için açılan uzmanlık alan dersi 1, 2, 3, 4 ve tez çalışması dersi 1, 2, 3, 4’ü almak ve geçmek zorundadır. Uzmanlık alan dersi bir öğrenci için en çok dört saat olmak üzere haftada azami 8 teorik ders saati, tez çalışması dersi, her bir tez öğrencisi için azami haftada bir pratik ders saati olmak üzere açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi, dördüncü fıkrasının (d) bendi ile beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Ancak;

1) Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

2) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.”

“d) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, Senato tarafından 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

“a) Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak sözü edilen programların dışındaki programlardan yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.”

“(7) Üçüncü fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunun diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için YDS veya eşdeğer sınavlar ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde 24 üncü ve 28 inci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Aynı lisansüstü program olması koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosuna atanıp halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile kontenjan ilanı verilmesi de dahil başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına tez birinci danışmanları, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından atanır. Zorunlu hallerde tez danışmanı atanıncaya kadar görevi geçici olarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür.

(2) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine öğrencinin enstitüye kayıt olduğu dönemin başından itibaren tez danışmanı ataması yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci ders döneminde tez danışmanlığı dersi haricinde aynı öğretim üyesinden en fazla 4 ders alabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son altı yarıyıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü programlardan anabilim dalı ile ilgili olan dersleri, kaydını sildirmiş ve bir diploma için kullanılmamış olmak şartı ile danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci tezli yüksek lisans programında; en az 120, en çok 180 AKTS olmak koşuluyla en az 7 ders (bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders) ile bir seminer dersi ve tez danışmanlığı dersi olmak üzere en az 60 AKTS’ye denk gelen dersleri almak zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Tez savunma sınavında jüri tarafından başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencilere, talep etmeleri halinde kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencilere tezsiz yüksek lisans programı için bir dönem ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde en az 7 ders (Daha önce lisansüstü programlarında almamışsa bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders) ile bir seminer dersi ve tez danışmanlığı dersi olmak üzere en az 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en az 14 ders (bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders olmak şartıyla) ile bir seminer dersi ve tez danışmanlığı dersi olmak üzere en az 120 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) almak zorundadır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Yüksek lisans dereceli doktora öğrencisi dördüncü yarıyıl sonunda en az 7 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dahil) 60 AKTS’ye denk gelen dersten ve bir seminer ile tez danışmanlığı dersinden başarılı olamadığı takdirde, lisans dereceli doktora öğrencisi altıncı yarıyıl sonunda en az 14 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dahil) 120 AKTS’ye denk gelen dersten ve bir seminer ile tez danışmanlığı dersinden başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için Senato tarafından belirlenen doktora tez çıktı koşullarını sağlaması gerekmektedir. Tezini teslim edecek öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyıl dâhil en az dört yarıyıl kayıt yenilemiş ve en az üç adet başarılı tez izleme kurulu (TİK)  raporunu da enstitüye sunmuş olması gerekir. Tez izleme raporu sayısı ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla artırılabilir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunan ve bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayıp doktora tezi jüri tarafından reddedilenlere tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencilere tezsiz yüksek lisans programı için bir dönem ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlaması kaydıyla sanatta yeterlik diploması verilir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/2/2017

29981

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/2/2019

30698

2-

5/7/2019

30822