20 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31161

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olan bölümler için zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullar için isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile eğitim dili Türkçe olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınav: Çeşitli dil becerilerini kapsamlı bir biçimde ölçmek için hazırlık programında 1 yılda 4 defa, Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) programlarında her dönem 1 defa uygulanan uzun sınavları,

b) CAE: Cambridge English Advanced Exam Uluslararası Sınavını,

c) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasını,

ç) Dil Okulu Akademik Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından oluşturulmuş dil okulu koordinatörünü ve öğretim elemanlarını,

d) Dil Okulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde yabancı dil eğitim-öğretimini veren okulu,

e) Dil Okulu Koordinatörü: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Koordinatörünü,

f) Dil Okulu Koordinatörlüğü: Dil Okulunda fiilen eğitim-öğretim yapmakta olan tüm öğretim elemanlarını,

g) Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavlar: Öğrencilerin Hazırlık Sınıfından ve Zorunlu Yabancı Dil derslerinden muaf olmak için girdikleri eşdeğerliği kabul edilen Ulusal ve Uluslararası Sınavları,

ğ) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

h) FCE: First Certificate in English Uluslararası Sınavını,

ı) Final Sınavı: Çeşitli dil becerilerini kapsamlı bir biçimde ölçmek için hazırlık programında yılsonunda 1 kez, Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) programında her dönem sonunda 1 kez uygulanan genel başarı notuna etkisi ara sınav ve kısa sınavlardan fazla olan uzun sınavları,

i) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve/veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

j) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

k) Kısa sınav: Öğrencilere önceden duyurularak veya duyurulmaksızın dönem içinde pek çok kez ders saatleri içinde uygulanan genel başarı notuna etkisi ara sınavlardan daha az olan küçük sınavları,

l) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

m) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

n) Öğretim elemanı: Dil Okulu kadrosunda bulunan veya Dil Okulunda görevlendirme usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını,

o) Ön lisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

ö) PTE (Akademik): Pearson Uluslararası İngilizce Sınavını,

p) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

s) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

ş) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet-based Test/İnternet tabanlı yabancı dil olarak İngilizce sınavını,

t) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

u) Yaz okulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Yaz Okulunu,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dilde Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretimin esasları

MADDE 4 – (1) Dil Okulunda eğitim-öğretim ve sınavlar, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan Dil Okulu akademik takvimine göre yapılır.

(2) Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin bütün birimlerinde okutulacak zorunlu (YÖK) yabancı dil ve hazırlık derslerinin içeriklerinin belirlenmesi, uygulaması ve ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından yapılır.

Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversitenin Türkçe eğitim veren programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü gereğince, güz ve bahar yarıyıllarında almak zorunda oldukları kredili yabancı dil dersleridir.

(2) Zorunlu yabancı dil dersleri için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı esasları

MADDE 6 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapan lisans ve ön lisans bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının başında yapılan yabancı dil seviye tespit ve muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler.

(2) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil veya eğitim-öğretim dili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından muaftır.

(3) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılının başında yapılır. İlk kayıt, ek kontenjan ve diğer kayıt türleri ile gelen öğrencilere muafiyet sınavı, eğitime hak kazanılan yarıyılın başında ilan edilen tarihte yapılır.

(4) Zorunlu olmasına rağmen akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan yabancı dil muafiyet sınavına katılmayan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerini başlangıç seviyesinden almakla yükümlüdürler.

(5) Muafiyet sınav sonucu aynı zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılır. Grupların haftalık ders saatleri ve seviye yükseltme kuralları Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılır.

(6) Bu sınava mazereti dolayısıyla ilan edilen tarihlerde giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemeleri şartıyla ek yerleştirme döneminde yapılan muafiyet sınavına girebilirler. Zorunlu olmasına rağmen yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen öğrenci, Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından belirlenen en düşük seviyedeki yabancı dil dersi sınıfına yerleştirilir.

(7) Muafiyet sınavında 60/100 ve üzeri puan alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Muafiyet sınavından alınan puanların harf notu karşılığı aşağıdaki tabloya göredir:

(8) Muafiyet sınavına girmesi zorunlu olan öğrencilerden başka bir yükseköğretim kurumunda ya da Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında eğitim alıp başarıyla bitirdiğini belgeleyenler ile Dış Sınavlar Eşdeğerlik Tablosu-1’de yer alan sınavlardan yeterli puana sahip olanlar zorunlu yabancı dil derslerinden uygun harf notuyla muaf olurlar.

(9) Eş değerlik tablosunda belirtilen sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan, bu programlardan muaf olan ya da öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede en az iki yarıyıl okuyarak gelen öğrencilerin belgelerinin geçerlilik süresi belgenin alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır.

(10) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili Dil Okulu Koordinatörlüğüne yabancı dil belgesi veya hazırlık sertifikası ile muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir sonraki yarıyılda/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez. Başvuru şahsen veya resmî vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(11) Muafiyet işlemlerinin, öğrencinin başvurusunu takip eden on beş iş günü içerisinde koordinatörlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekir.

(12) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı ve eşdeğerliği kabul edilen dış sınavlardan yeterli puanı alarak muaf olan öğrenciler muafiyetlerinin transkriptlerine işlendiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurarak muafiyetinin iptali talebinde bulunabilirler.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 7 – (1) Dil Okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine ön lisans ve lisans %70’ten az olmamak üzere İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür.

(2) Sağlık nedeniyle alınacak raporlar %30 oranındaki mazeretli devamsızlık sınırı içinde değerlendirilir. Raporlu olan süre toplam devamsızlık süresinden düşülmez. Ancak, toplam devamsızlık süresinin dolmasına sebep olacak şekilde birinci derece akrabası (anne, baba veya kardeş) vefat eden öğrenciye, durumunun belgelenmesi ve yazılı olarak müracaat etmesi halinde 3 (üç) güne kadar devam mazereti verilir. Öğrencinin hastaneye acil yatışını gerektiren (trafik kazası, tıbbi operasyon vb.) durumlarda alınan sağlık raporlarının belgelenmesi durumunda mazeret olarak kabul edilmesine Dil Okulu Akademik Kurulu ve Koordinatörlüğü karar verir.

(3) Hastalık raporları doktor tarafından verilip onaylandığı tarih ve saatten itibaren geçerli olarak kabul edilir. Öğrenciler raporlarını raporun bitiş tarihinden sonra en geç üç iş günü içerisinde ilgili birime ulaştırmalıdır. Raporu geçerli olan öğrenciye raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği dil okuluna özgü kısa sınavlara girme hakkı tanınır. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda, Üniversite, fakülte ve/veya yüksekokullarca görevlendirilen ve/veya Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil eden öğrencilerin görevli oldukları süre resmi olarak belgelenmek kaydıyla devamsızlıktan sayılmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları saklıdır.

(5) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin süresi her ders için bir yarıyıldır.

(2) Dil Okulu ön lisans, lisans programlarında başarısız olan öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesinin ilgili hükümlerine göre yaz öğretiminin açılması durumunda yaz öğretimi derslerine katılabilirler. Bu öğrenciler, 6 ncı maddede belirtilen Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen sınav puanlarından birini aldıkları takdirde dersten başarılı sayılırlar.

(3) Yaz öğretiminde başarısız olan veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, kaldıkları dersi bir sonraki öğretim yılında tekrar ederler.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin başarı durumları yarıyıl sonu notu ile belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı dışında kalan sınav, ödev ve diğer çalışmaların oranları Dil Okulu Koordinatörlüğünce belirlenip ilgili dönemin başında dersi alan tüm öğrencilere resmi bir şekilde duyurulur.

(2) Yarıyıl sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda verilen sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında mevcut öğrenciler için yapılacak olan muafiyet sınavına girip muaf olabilirler. Bu öğrencilerin sınavdan aldıkları puan ile yabancı dil seviye gruplarında herhangi bir değişiklik yapılmaz.

(3) Zorunlu yabancı dil derslerinde başarı notuna ilişkin esaslar Senato kararı ile belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi, eğitim dili İngilizce olan bölüm öğrencileri için zorunlu olarak, eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri için isteğe bağlı olarak Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından verilir.

Yabancı dil hazırlık yeterlik sınavı ve muafiyet

MADDE 11 – (1) Eğitim dili İngilizce olan bölümlere zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil yeterlikleri ve seviyeleri akademik yılbaşında Dil Okulu tarafından hazırlanan ve uygulanan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ile belirlenir.

(2) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile bir önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında ve yaz öğretiminde başarısız olmuş öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için yapılan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girmekle yükümlüdürler. Zorunlu olmasına rağmen akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan bu sınava girmeyen öğrenciler başlangıç seviyesindeki hazırlık sınıfına yerleştirilirler.

(3) Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ilk kayıt, ek kontenjan ve diğer kayıt türleri ile gelen öğrencilere eğitime hak kazanılan yarıyılda ilan edilen tarihte yapılır.

(4) Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavından alınan puana göre öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ile yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği belirlenir.

(5) Akademik yılın başında Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı başarı ölçütü 70/100 olup bu koşulu yerine getiren öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olarak bölümlerindeki/programlarındaki eğitimlerine başlarlar.

(6) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarılı olamayan öğrenciler iki yarıyıl süreyle yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.

(7) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil hazırlık programından muaftır:

a) Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından yapılan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavında başarı gösterenler.

b) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında yükseköğretim kurumu senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar.

(8) Yedinci fıkranın (c) bendi kapsamına giren eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında alınan puanların değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresinin aşılmamış olması şartı aranır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde, son iki yıl içinde alınan belgeler geçerlidir.

(9) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini (YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL IBT, TOEFL Paper-Based, TOEFL-Computer-Based, CAE, FCE, IELTS, PTE ve benzeri) Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından yapılan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklanmasını takip eden on iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğüne dilekçe ile elden teslim etmekle yükümlüdürler.

(10) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, yerleştiği programın öğretim dili ile aynı olan başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını son iki yıl içinde başarıyla tamamlayan veya bu programlardan muaf olan öğrencilerin, başarı durumlarını gösteren belgelerini 9 uncu fıkrada belirlenen süreyi aşmamak koşuluyla değerlendirilmek üzere Dil Okulu Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin değerlendirilmesi aşamasında bu Yönetmelikte belirtilen eşdeğerlik tablosu ve/veya değerlendirme ölçütleri esas alınarak muafiyet belirlenir.

(11) Eşdeğerliği YÖK tarafından, sınav geçerlilik süresi ise sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu Dış Sınavlar Eşdeğerlik Tablosu-2’ye göre uygulanır.

(12) Hazırlık programından bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak muaf olan öğrenciler muafiyet kabul kararını takip eden 10 (on) iş günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğüne dilekçe ile muafiyet iptal başvurusunda bulunabilirler.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenciler her derse, uygulama çalışmalarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Derslerin en az %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve yılsonundaki sınava giremez. Ancak izleyen eğitim-öğretim yılının başında yapılacak olan Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit sınavına girebilir.

(2) Hazırlık sınıfı öğretim elemanları, öğrenciye izin vermeye yetkili değildirler.

(3) Sağlık nedeniyle alınacak raporlar %20 oranındaki mazeretli devamsızlık sınırı içinde değerlendirilir. Raporlu olan süre toplam devamsızlık süresinden düşülmez. Ancak, toplam devamsızlık süresinin dolmasına sebep olacak şekilde birinci derece akrabası (anne, baba veya kardeş) vefat eden öğrenciye, durumunun belgelenmesi ve yazılı olarak müracaat etmesi halinde üç güne kadar devam mazereti verilir. Öğrencinin hastaneye acil yatışını gerektiren (trafik kazası, tıbbi operasyon vb.) durumlarda alınan sağlık raporlarının belgelenmesi durumunda mazeret olarak kabul edilmesine Dil Okulu Koordinatörlüğü karar verir.

(4) Hastalık raporları doktor tarafından verilip onaylandığı tarih ve saatten itibaren geçerli olarak kabul edilir. Öğrenciler raporlarını raporun bitiş tarihinden sonra en geç üç iş günü içerisinde ilgili birime ulaştırmalıdır.

(5) Mazeret sınavları sadece ara sınavlar ve kısa sınavlar için geçerlidir. Ara sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları koşuluyla mazeret sınavına girebilirler. Raporlu olduğu halde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

(6) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda, Üniversite, fakülte ve/veya yüksekokullarca görevlendirilen ve/veya Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil eden öğrencilerin görevli oldukları süre resmi olarak belgelenmek kaydıyla devamsızlıktan sayılmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları saklıdır.

(7) Bu maddede sayılan koşullar yaz okulunda da aynı şekilde uygulanır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 13 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfında öğretim süresine Senato tarafından karar verilir. Hazırlık sınıfına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik takvim Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi güz ve bahar yarıyıllarını kapsayacak şekilde bir akademik yıldır. Hazırlık sınıfında eğitim gerekirse yaz yarıyılında da isteğe bağlı uygulanır.

(2) Hazırlık sınıfı, öğrencilerin Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonucunda belirlenen farklı seviyelerine binaen oluşur. Seviyeler, gruplar, haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılır. Ders saatleri program hedeflerine göre haftalık 24 ile 30 ders saati arasındadır ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır. Bir akademik yılda hazırlık eğitimi 30 haftadan az olamaz.

(3) Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan akademik yılda, Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen sınav programı ve ders dağılım tablosu uygulanır ve yapılan yıl içi ve yılsonu sınavlarındaki puan dağılımında, koordinatörlük tarafından eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen değerlendirme sistemi esas alınır ve uygulanır.

(4) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler isteğe bağlı olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler arasındaki yaz öğretimine katılabilir.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin başarı durumları yılsonu notu ile belirlenir. Yılsonu sınavının, ara sınavların, ödev ve diğer çalışmaların oranları Dil Okulu Koordinatörlüğünce belirlenir.

(2) Yılsonu sınavında başarı notu eğitim dili Türkçe olup isteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrenciler için 60/100, eğitim dili İngilizce zorunlu hazırlık eğitimi alan öğrenciler için 70/100’dür. Yılsonu notuna göre başarılı olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar. Başarılı oldukları takdirde eğitim alan tüm öğrencilere yabancı dil seviyelerini ve başarı durumlarını gösteren yabancı dil sertifikası verilir.

(3) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını sağlayamayan ve/veya yaz öğretimine katılmayan zorunlu hazırlık öğrencileri başarı koşullarını yerine getiremediği için hazırlık sınıfını tekrar ederler.

(4) Eğitim dili Türkçe olan programların öğrencilerinden isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi alanlar bu eğitimden başarısız veya devamsız olsalar bile programlarına koşulsuz olarak devam edebilirler. Ancak bu öğrencilere herhangi bir hazırlık eğitimi başarı belgesi verilmez.

(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiklerinin kesilmeleri veya öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırmaları süreçleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve yürürlükteki ilgili mevzuatın hükümlerine göre yapılır.

Kayıt dondurma, izinli sayılma

MADDE 15 – (1) Kayıt dondurmak veya izinli sayılmak isteyen öğrenciler için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

(2) Hazırlık öğrencileri bir defaya mahsus bir yıl kayıt dondurabilir.

Dil okulu koordinatörlüğü

MADDE 16 – (1) Dil Okulu Koordinatörlüğü Dil Okulunda fiilen eğitim-öğretim yapmakta olan tüm öğretim elemanlarından oluşur. Birimin başkanı Dil Okulu Koordinatörüdür. Koordinatörlük, hazırlık, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yaz okulu eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları akademik kurulunda gözden geçirir ve öneriler getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 27/5/2013 tarihli ve 28659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.