19 Haziran 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31160

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (k), (r), (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ş) bendindeki “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisi” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Dayanıklı taşınır: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süre ile veya belli bir süreye tabi olmaksızın kullanılabilen, kullanılmakla yok olmayıp, bakım ve onarım yapılmak suretiyle uzun süre kullanılması mümkün olan, eskisi veya hurdası değerlendirilebilen EK-2’de gösterilen tesis, makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları,”

“k) Gerçeğe uygun değer: Piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlen tutarı,”

“r) Taşınır kayıt yetkilisi: Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,”

“t)Taşınır kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata uygunluğunu kontrol eden taşınır sayım ve döküm cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan birim yöneticisini,”

“z) Tesis: Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve benzerini ileten, dağıtan veya cihazın gördüğü işi uzağa taşıyan ya da uzaktaki verileri toplayan, kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka yere taşınabilen ve kullanılamaz hale gelene kadar sanal ambar kayıtlarında takip edilen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin EK-2 bölümünün 253.1 hesap detayında yer alan malzemeleri,

aa) Sanal ambar: Bu Yönetmelikte geçen ambar tesis kapsamındaki taşınırların yalnızca elektronik ortamında takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan ambarı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Harcama yetkilileri; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanımı ve kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasının sağlanmasından ve kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar için sorumlular hakkında 39 uncu maddede yer alan hükümleri uygulamak/uygulatmaktan sorumludur. Harcama yetkilileri, taşınırların kullanımının sağlanması ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulması sorumluluğunun gereğini taşınır kontrol yetkilileri ve taşınır kayıt yetkilileri aracılığı ile yerine getirir.

b) Bu görevlerden;

1) Taşınırların yönetimi, taşınır kontrol yetkililerinin,

2) Taşınırların teslim alınması, muhafazası ve ilgililere teslim edilmesi, kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, taşınır kayıt yetkililerinin,

yükümlülüğündedir

“(2) Taşınır kontrol yetkilisi ve taşınır kayıt yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşınır kontrol yetkilisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) ANT Başkanlığınca, taşınır yönetim işlemlerini yürütmek üzere; teşkilatlanma ve yapılanmasına göre uygun görülen birimlere ihtiyaç duyulan sayıda taşınır kontrol yetkilisi atanır veya görevlendirilir.

(2) Taşınır kontrol yetkilisi, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir. Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama biriminde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir.

(3) Taşınır kontrol yetkilisi, taşınırın alınmasını, depolanmasını, muhafazasını, ihtiyaç birimlerine teslim edilmesini, elden çıkarılmasını, bunlara ilişkin giriş ve çıkış kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamakla görevlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşınır kayıt yetkilisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Taşınır kayıt yetkilisi, harcama yetkililerince memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşınır işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından atanır veya görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan birimlerde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi atanabilir veya görevlendirilebilir.

(2) Taşınır kayıt yetkilisinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre kontrol ederek, sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak/alınmasını sağlamak, teslim alınan taşınırları sorumluluğundaki ambar/depolarda muhafaza etmek/ettirmek, teslim alınan taşınırların kesin kabulleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek ve giriş işlemlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

b) Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek.

c) Sorumluluğu altında bulunan taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları bildirmek, ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisinin onayı ile belirlenmiş asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları bildirmek, kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak/yaptırmak, harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak/yapılmasını sağlamak.

(3) Taşınır kayıt yetkilisi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince yapacağı işlemler ve düzenleyeceği belgelerden dolayı bağlı olduğu taşınır kontrol yetkilisine karşı sorumludur. Ancak, sorumluluğu altındaki depolarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği nedeni ile meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur.

(4) Taşınır kayıt yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambar/depoları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Muhasebe yetkilileri taşınır sayım döküm cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onaylandıktan sonra harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Taşınır teslim belgesi: Taşınır Kod Listesi (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde Taşınır Teslim Belgesi düzenlenir. Bu belge, vardiya usulü çalışan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Sorumlu yönetici, kendisine teslim edilen taşıt veya iş makinesi ile kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler. Demirbaş, makine ve cihazların kamu görevlilerinin kullanımına verilmesinde de taşınır teslim belgesi düzenlenir.”

“d) Dayanıklı taşınırlar listesi: Bu liste, EK-2’de gösterilen ve oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.

e) Taşınır geçici alındısı: Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde taşınırın geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir.”

“g) Ambar/depo devir ve teslim tutanağı: Taşınır kayıt yetkilileri arasında ambar/depo devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir.”

“h) Taşınırlar sayım tutanağı: Taşınır teslim belgesi ile kullanıma verilen taşınırların belgeler (Taşınır Teslim Belgesi) esas alınarak yapılacak sayımlarında kullanılır.”

“i) Tesis Bileşenleri Cetveli: Tesis olarak kayıtlara alınacak taşınırları oluşturan ana bileşenler bu belgede cins ve özellikleri itibariyle ayrı ayrı gösterilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bilgisayar ortamında” ibaresi “elektronik ortamda” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Elektronik ortamda düzenlenen defter, belge ve cetvellerde gerekli görülmesi halinde ilave sütun ve satır açılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “tespit edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçeğe uygun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Satın alma suretiyle edinilen binalarla birlikte teslim alınan ancak binanın bütünleyici unsurlarından olmayan taşınır kapsamındaki tesisler ile diğer büro makine ve malzemeleri, varsa belgesinde gösterilen bedeli, böyle bir belge yoksa komisyonca tespit edilen gerçeğe uygun değeri üzerinden kayıtlara alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tespit edilen” ibaresinden sonra ve ikinci fıkrasında yer alan “komisyon” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçeğe uygun” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “taşınır yönetim yetkilisi” ibaresi “taşınır kontrol yetkilisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belirlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçeğe uygun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belirlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçeğe uygun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 178 inci maddesi gereğince yürürlüğe konulan tasfiye işlemlerine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde ANT Başkanlığınca kamu idarelerince temin edilen taşınırlar için taşınır işlem fişi düzenlenir ve giriş kaydı yapılır. Fişin birinci nüshası, taşınırı teslim eden ilgili idare yetkilisine verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “kasıt, ihmal veya tedbirsizlik” ibaresi “kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kasıt, ihmal veya tedbirsizlik” ibaresi “kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılmayacak duruma gelmiş bayraklar, 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan 8/6/2001 tarihli ve 24426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik gereğince işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesinde taşınır teslim belgesi düzenlenir ve belge üzerine ilgilinin imzası alınır. Taşınırın geri alınmasında taşınır teslim belgesinde gerekli düzenleme yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İşletme/Depo Müdürlükleri” ibaresi “İşletme Müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Taşınır kayıt yetkilisi tarafından, ANT Başkanlığı muhasebe kayıtlarında ilgili stok hesaplarında izlenen tüketim malzemeleri için yapılan giriş ve çıkış işlemleri üç ayı geçmemek üzere düzenlenen onaylı bir listeyle ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine bildirilir. Maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen taşınır giriş işlem fişlerinin bir nüshası ve taşınırların çıkışları için düzenlenen taşınır çıkış işlem fişlerinin bir nüshası düzenleme tarihini izleyen en geç on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası, beşinci fıkrasının son cümlesi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “durdurulur” ibaresi “durdurulabilir” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Sayım kurulu, harcama yetkilisince görevlendirilen bir kişinin başkanlığında ve taşınır kayıt yetkilisinin de başkanlığında ve taşınır kayıt yetkilisinin de katılımıyla en az üç kişiden oluşur. Sayım kuruluna ihtiyaca göre uzman alınabilir veya tamamı uzmanlardan oluşan sayım ekipleri oluşturulabilir.”

“Taşıtlar ve iş makineleri ile oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanıma verilmiş bulunan taşınırlar dayanıklı taşınır listeleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları sayım tutanağında gösterilir.”

“(7) Yapılan sayım sonuçlarına göre tespit edilen ve sayım tutanağında belirtilen uygunsuzluklar hakkında harcama yetkilisince değerlendirme yapılarak 39 uncu maddeye göre işlem yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Taşınır yönetim yetkilisi ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri” ibaresi “taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilileri” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisine” olarak değiştirilmiştir.

“(3) Oda, büro, bölüm, atölye ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar, dayanıklı taşınır listesi düzenlemek ve istek yapan birim yetkilisinin ve/veya varsa ortak kullanım alanı sorumlusunun imzası alınmak suretiyle verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” ibaresi “taşınır kayıt yetkilisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Taşınırın kodunda, birim maliyet bedelinde veya miktarında hata yapılması durumunda, harcama yetkilisinin onayı üzerine düzenlenecek yeni taşınır işlem fişi ile hatalı kaydın çıkış işlemi yapılır. Daha sonra düzenlenecek taşınır işlem fişi ile de doğru verinin girişi yapılmak suretiyle hata düzeltilir. Muhasebe kayıtlarını etkileyen düzeltmelere ilişkin taşınır işlem fişlerinin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Daha sonra tespit edilen kayıt hataları ise cari hesaplarına mal edilerek düzeltilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkez teşkilatı stok kontrol ve malzeme şubesi tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

EK MADDE 1 – (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

EK MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal ANT Başkanlığına bildirilir. ANT Başkanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/2/2013

28553