13 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31154

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ

(III-58.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (III-58.1.b)

MADDE 1 – 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak kuruluşun son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını aşamaz. Birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda ise ihraç tavanı, kurucunun aktif toplamının iki katı veya kaynak kuruluşların devrettikleri varlıklar ile orantılı olarak esas alınacak aktif toplamlarının iki katından yüksek olanını aşamaz. İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek VİDMK’lar için bu limit uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İFK’lar veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2014

28877

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/11/2018

30592