10 Haziran 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31151

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YAZMA ESERLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, faaliyetlerine, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, yönetimine, faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yazma eser ve kitap kültürü alanında eğitim vermek, araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler tertip etmek.

b) Yazma eser çalışmalarında dünyada yapılmış çalışmaları Merkez bünyesindeki kütüphanede temin etmek.

c) Bu çalışmalardan elzem olanlarını (Arapça, İngilizce ve Almanca’dan) Türkçe’ye tercüme etmek.

ç) Yazma eser ve kitap kültürü alanında çalışma yapacak araştırmacılara merkezde kurulacak basılı ve dijital kütüphanenin imkânlarını açmak.

d) Yazma eser kültürü alanında yayın yapacak uluslararası bir hakemli dergi çıkarmak.

e) Ülkemizin İslâm yazma eser araştırmalarında öncü bir konumda olmasını sağlamak, bunun için bu alana dair tanımlar yapacak, terimler vazedecek çalışmalar ortaya koymak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yazma eser çalışmaları alanında Üniversitede yapılacak akademik çalışmalarla bu alandaki problemleri tespit etmek ve bunlar için çözüm yolları geliştirmek, yazmalar alanındaki bilgi birikimini desteklemek, Üniversitemiz ve sair üniversitelerde ilgili programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek.

b) İslâm yazma eser çalışmalarında araştırma yapan yabancı kuruluşlarla ve yurt içindeki kurumlarla iş birliği yaparak müşterek projeler geliştirmek.

c) Yazma eser çalışmalarında dünyada yapılmış çalışmaları Merkez bünyesindeki kütüphanede temin etmek.

ç) Bu çalışmalardan elzem olanlarını (Arapça, İngilizce ve Almanca’dan) Türkçe’ye tercüme etmek.

d) Yazma eser çalışmalarının Türk akademisinde daha güçlü bir şekilde gündeme gelmesi için bu alanda akademik çalışmalar (özellikle tezler) yapılmasını teşvik etmek, tez hazırlayacaklara gönüllü danışmanlık yapmak.

e) İslam kitap kültürüne ve yazma kültürüne yönelik çalışmalar yapmak.

f) Merkezin tespit ettiği alanda hazırlanacak doktora tezlerine burs imkânı sağlamak.

g) Alanının ülkede/dünyadaki uzmanlarını davet etmek, belirli süreyle onları merkez bünyesinde misafir ederek müşterek projeler yapmak, merkezin tanınırlığını sağlamak/artırmak.

ğ) Özellikle uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum, kongre, çalıştay gibi akademik organizasyonlara temsilci/tebliğci/konuşmacı göndermek.

h) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun ve Yönetim Kurulunca uygun görülen başkaca faaliyetlerde bulunmak.

i) Yazma alanının problemlerini tanıyan, bunları çözebilecek donanıma sahip uzmanlar (akademisyenler) yetiştirmeye katkı sağlamak.

j) Yazma kültürünün tanıtılması için faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili alanda çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin temsilcisidir.

(2) Müdürün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını yahut Yönetim Kurulundan bir üyeyi vekil bırakır. Vekâlet süresi en fazla 6 aydır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Müdürün görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, kalan süre için yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte toplam on kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Müdürün önereceği Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından ya da istekleri halinde başka üniversitelerin öğretim elemanları ile konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı usulle seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az dört kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, merkezin teknik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Danışma Kurulu üyeleri için öneride bulunmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur. Üye sayısı en fazla yirmi kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar önermektir.

(3) Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.