10 Haziran 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31151

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ASBUZEM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ASBUZEM): Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans, doktora ve sürekli eğitim dâhil ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak ve bu suretle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

c) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarını kullanarak eğitimin etkinliğini artırmak.

ç) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

d) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmak.

e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

f) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.

g) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde çalışmasını sağlamak ve yönetimini gerçekleştirmek.

ğ) Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak ya da mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.

h) Uzaktan eğitim ile ilgili ders, seminer ya da kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve uygulamak.

ı) Üniversitenin farklı birimlerinde ve diğer üniversitelerde uzaktan eğitim sistemlerini kurmak.

i) Üniversite alt yapısını kullanarak Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.

j) Uzaktan eğitim hakkındaki birikimi diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak, süreli/süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar, benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.

b) Senato kararları çerçevesinde ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek.

c) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde çalışan akademisyenlerle ortak yüksek lisans, doktora dersleri ve sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak.

d) Uzaktan eğitimle ilgili iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

e) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim, etkileşim ve iş birliği sağlamak.

f) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim ile ilgili iş birliği yapmak.

g) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

ğ) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

h) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak.

ı) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak.

i) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülke kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı uygulamaların e-öğrenme aracılığıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.

j) Kamu ve özel kuruluşlara ve kişilere uzaktan eğitimle verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans gibi çalışmalara ilişkin proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

k) Teknolojideki gelişmelere ve koşullara göre uzaktan eğitimle ilgili her türlü görevin güncellenmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.

l) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden biri en kıdemlisinden başlamak üzere vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süre görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak enstitüler, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı diğer bölümlerde eşgüdümü sağlamak.

f) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.

g) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak,

h) Uzaktan eğitim programlarında eğitim verecek olan ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve doktora programı öğretim elemanlarını; bölüm başkanlarının ve ilgili kurumların yöneticilerinin de görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.

ı) İnternet üzerinden sanal eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte toplantılara katılmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az altı kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

g) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.