9 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31150

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 103)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 165)

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “kapsamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “(cep telefonu hariç)” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ankara Gümrük Müdürlüğü

2

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

3

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

4

Manisa Gümrük Müdürlüğü

5

Mersin Gümrük Müdürlüğü

6

Muratbey Gümrük Müdürlüğü

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen cep telefonlarının, serbest dolaşıma giriş işlemleri 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2013

28542

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2014

28931

2-

20/5/2018

30426

3-

27/11/2018

30608