3 Haziran 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31144

YÖNETMELİK

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA

İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik kariyer temsilcileri: Merkezin akademik kariyer temsilcilerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Antalya AKEV Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Mezunlar: Antalya AKEV Üniversitesi mezunlarını,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

f) Öğrenciler: Antalya AKEV Üniversitesi öğrencilerini,

g) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversiteye kayıtlı öğrenciler ve mezunlar ile yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, farkındalık bilincini geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini özel ve kamu sektörleri ile koordinasyon halinde vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bireysel kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik eğitim, organizasyon ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Öğrencileri iş bulma süreçleri konusunda bilgilendirmek, hazırladıkları özgeçmişleri yorumlamak ve mülakat provasıyla öğrencilere kariyer danışmanlığı yapmak.

c) Mezunlarla iletişim içinde ortak faaliyetler yürütmek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, mezunlara planladıkları iş fikirlerini uygulamaya koymaları konusunda destek vermek.

ç) Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte öğrenciler ve mezunlar ile ilgili verileri istatistiksel olarak analiz etmek ve Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirerek geliştirmeye yönelik çalışmalar planlamak.

d) Üniversite öğrencilerinin staj ve iş başvurusu yapabilmeleri için özel/kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirecek olan kariyer fuarları organize etmek.

e) Üniversite bünyesinde kariyer planlama etkinlikleri ile ilgili çalışan öğrenci toplulukları ve öğrenci temsilcileri ile ortak projeler geliştirmek ve bu projelerin yürütülmesine destek vermek.

f) Mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi sistemini kullanarak Üniversitenin mezunlarıyla öğrencileri arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

g) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını yapmak ve bu alanlardaki Üniversite olanaklarının geliştirilmesini planlamak.

ğ) Üniversitenin tercih edilebilirliği ile prestijinin arttırılması paralelinde profesyonel ve akademik kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik önerileri Rektörlüğe sunmak ve onaylanan önerileri uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulundan bağımsız en fazla iki öğretim elemanını yardımcı olarak görevlendirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki Merkez programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere Merkez faaliyet raporunu hazırlamak ve sunmak.

d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci toplulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımını sağlamak.

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye değiştirilebilir veya tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olmak üzere toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak.

c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda gerekli kararlar almak.

ç) Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte eğitim-öğretim yılı sonunda fakültelerden, enstitülerden, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından gelen faaliyet raporlarını değerlendirmek ve bunları bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak, sunacağı bu raporla ilgili esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek.

d) Bir eğitim-öğretim yılında fakültelerden, enstitülerden, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından gelen etkinlik önerilerini, Merkezin hangi hizmetleri vereceğini ve yapılacak tüm etkinlikleri planlamak.

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin onaylanması ve verilmesi ile ilgili esaslar belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından üç ila dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik kariyer temsilcileri

MADDE 14 – (1) Akademik kariyer temsilcileri; dekanlıklar, enstitüler ve yüksekokul müdürlükleri bünyesinde, kariyer faaliyetlerini ve mezunlarla iletişimi gerçekleştirmek ve danışmanlık konusunda destek vermek amacıyla birimler tarafından görevlendirilen en az birer, en fazla üçer öğretim elemanı ve/veya öğrenci temsilcileridir.

Akademik kariyer temsilcilerinin görevleri

MADDE 15 – (1) Akademik kariyer temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara/danışanlara, kariyer gelişimlerinde danışmanlık hizmeti vererek destek olmak.

b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.

c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer gelişimleri konusunda verecekleri birebir danışmanlık yanında kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, seminer ve konferans gibi kitlesel bilgilendirici etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler/danışanlar için staj ve iş imkânları araştırmak.

d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Yönetim Kurulunun aldığı kararlar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü yürütür.