2 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31143

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN

İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ

KİRLETİCİ EMİSYONLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ

TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (97/68/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin 2012/46/EU, 2011/88/EU, 2010/26/EU sayılı Direktifleri ve EU/2016/1628 sayılı Regülasyonu ile değişik 97/68/EC sayılı Direktifine paralel olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4a) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bakanlık, Faz IIIA’nın piyasaya arz edilemeyeceği dönem boyunca, OEM’in talebi üzerine 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (2014/34/AB)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak yol dışı hareketli makinelere monte edilmek amacıyla tasarlanmış motorların, Faz IIIA emisyon sınır değerlerini karşılaması kaydıyla piyasaya arzına izin verebilir.

İmalatçılar, bu motorların özellikle, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (2014/34/AB)’e uygun olduğu belgelendirilmiş karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edildiğine dair kanıtı Bakanlığa sunar. İlgili muafiyeti işaret eden özel bir referansa sahip, OEM’in ismini takiben “Makinelerde özel/sınırlı olarak kullanılması amacıyla … tarafından imal edilmiş motor” ibaresini taşıyan bir etiket, motorun Ek I’in 3 üncü maddesinde belirtilen yasal işaretlemesinin yanı sıra, söz konusu motorlara iliştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Bakanlık, pamuk hasat makinelerine takılan motorlar için bu Yönetmelikte belirtilen en son emisyon sınır değerlerini uygulamayabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Pamuk hasat makineleri için en son emisyon sınır seviyesi Faz IIIA’dır

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek XII’sine aşağıdaki 5.3 maddesi eklenmiştir.

“5.3. UNECE Regülasyon No 96'nın 04 No’lu düzenlemeler dizisinin madde 5.2.1'ine göre Q ve R fazlarının UNECE Regülasyon No 96 onayları.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek XIII’ünün 1.2.2 maddesinde yer alan “madde 1.1.1” ibaresi “madde 1.2.1” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2007

26558

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2009

                       27449 (5. Mükerrer)

2-

11/11/2010

27756

3-

11/6/2011

27961

4-

26/7/2013

28719

5-

26/6/2015

29398

6-

10/6/2018

30447