1 Haziran 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31142

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Kök Hücre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Kök Hücre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu:  Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Kök Hücre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma  Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kök hücre protokollerinin kullanıldığı hücre tabanlı tedavi alanında Tıp Fakültesi bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının tedavi bazlı ihtiyaçlarını karşılamak.

b) Kök hücre konusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Kök hücre ve hücresel tedavilerin uygulamaya konulması amacıyla ilgili her alanda bilimsel araştırmalar yapmak, alt yapı ve işleyişini hazırlamak, ilgili hücreleri işlemek, çoğaltmak, saklamak, çözmek, tedaviye hazır hale getirmek ve uygulamalarını gerçekleştirmek.

ç) Hücresel tedaviler ile ilgili hücre ve hücre ürünlerine yönelik çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kök hücre ve diğer hücre tiplerinin kaynak olarak kullanıldığı hücre tabanlı tedavi alanında, Üniversite bünyesinde sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak ve ulaşılabilir kaliteli hücresel tedavi ve araştırmaların sunulmasını sağlamak.

b) Ülkemizde üretim izni verilmiş tüm kök hücre ve hücresel tedavi ürünlerinin İyi Üretim Uygulamaları koşullarında sağlayıcısı olarak, üniversiteler dâhil tüm sağlık kuruluşlarına, bireye özgü tedavi seçenekleri sunmak, çeşitli kök hücre ve hücresel tedavi araştırmaları için altyapı ve üretim desteği vermek.

c) Üniversite bünyesinde sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlardaki bilim insanlarının, mevcut ürünleri farklı alanlarda kullanmak veya yeni ürün geliştirmek üzere AR-GE projelerini yürütmek.

ç) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek.

d) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçevesinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

e) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

f) Hücresel tedavi ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırmalar yürüten ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ile teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür, tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Oluşturulan çalışma birimlerinin faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi ve eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programlarının sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişiler ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak, istişari nitelikte görüş bildirmek.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Birimler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitede görevli ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi üzerine Rektörün onayıyla kurulur, Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerinde görev yapan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Süresi dolan birim personeli Yönetim Kurulunca yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.