1 Haziran 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31142

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2018 tarihli ve 30520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile bentler eklenmiştir.

“Ancak, doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.”

“Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ALES şartı aranmayan adayların tezli yüksek lisans programlarına başvurularının değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı  olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak, doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.”

“(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı istenilmesi halinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülâkat puanının %30’u toplanır. Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ALES şartı aranmayan adayların tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularının değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı  olarak hesaplamalara dahil edilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50’si ve mülâkat puanının %50’si toplanır.”

“(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

c) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şartlar aranır.”

“Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen ALES şartı aranmayan adayların doktora programlarına başvurularının değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı  olarak hesaplamalara dahil edilir.”

“(4) Doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilebilmek için lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en az 3 puan olması gerekir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. Yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(6) Adayların YÖKDİL, YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 puan karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilebilmek için lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en az 3 puan olması gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır. Yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

ç) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, başvuru için istenen evrak ile adayın başvurduğu alanda bilimsel çalışmaları bulunan en az iki akademisyenden alınan referans mektubunun öğrenci otomasyon sistemine taranarak yüklenmesi zorunludur. Adayın başvurusu ilgili enstitünün belirleyeceği komisyon tarafından değerlendirilir.”

“(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına girişte lisans not ortalamasının tamamı; doktora programlarına girişte lisans not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.”

“Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim değildir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğretimin yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini; bilimsel hazırlık programı öğrencileri ise katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde, daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalardan, yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora programlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktorada alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/bilim/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “yazıları” ibaresi “yayınları” olarak, aynı fıkrada yer alan “Tez konusu kabul edilen öğrenciler” ibaresi “Öğrenciler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Anabilim Dalı Başkanlıkları; öğrencilerin tercihlerini, ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini ve ilgili Anabilim Dalındaki öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı öğrenci sayılarının dağılımını dikkate alarak danışman önerilerini ilgili yarıyıllarda enstitüye gönderir.”

“(6) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan enstitü yönetim kurulu kararıyla %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dersler, danışmanın talebi, anabilim/bilim dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/bilim dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans dersleri ve/veya lisans derslerinden de seçilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ekim” ibaresi “eylül” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için aşağıdaki koşullardan en az birini sağlaması gerekir:

a) Alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunmak (tez danışmanları bu yayınlarda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayınlarda, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır).

b) Alanı veya tezi ile ilgili olmak koşuluyla kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olmak.

c) Alanı veya tezi ile ilgili ulusal/uluslararası Üniversite dışı kaynaklı başarı ile tamamlanmış hakemli bir projede yer almak ya da bu tür bir projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak kabul edilmiş ara rapor olması.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere bu fıkranın yayımı tarihinden önce yürürlükte olan 14 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 15 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile 22 nci maddeye eklenen altıncı fıkra 2020-2021 eğitim-öğretim yılında; diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2018

30520

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/7/2019

30820