1 Haziran 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31142

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP BİLİM DOKTORU BÜTÜNLEŞİK

PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel ve klinik bilimler alanında, bağımsız araştırmalar yürütebilecek ve bilime katkıda bulunabilecek nitelikte bilim insanı tıp doktoru yetiştirmek, tıp alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyan tıp öğrencilerine eğitim sürelerini en verimli şekilde kullanma imkanı sağlayarak akademik ortamda ve klinikten uzaklaşmadan bilimsel araştırma deneyimi kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktoru (TBDr) Bütünleşik Programına kayıt, programa intibak esasları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transferini sağlayan, Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavını,

c) Anabilim dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Çekirdek program: Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına kabul edilen öğrencinin tıp eğitiminde ilk dört yarıyıl Enstitüde özel öğrenci olarak başarılı olması ve tıp eğitiminde dönem IV’ü başarıyla tamamlamasından sonra Enstitüye tam zamanlı olarak kaydını yaptırdığı tarihten itibaren tez hazırlama dönemini de kapsayan sekiz yarıyıl süreli doktora programını,

d) Danışman: Program öğrencilerine çekirdek programdan önce özel öğrenci döneminde, ders seçimi ve bilimsel gelişmelerinde rehberlik yapacak öğretim üyelerini,

e) Eğitim Koordinatörlüğü: Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı Eğitim Koordinatörlüğünü,

f) Enstitü: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

g) Enstitü Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

h) Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) Program: Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programını,

j) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

k) Tez: Doktora Tezini,

l) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı “Eğitim Koordinatörlüğü” olarak, birinci fıkrasında yer alan “Tıp bilim doktoru bütünleşik programı” ibaresi ise “Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim Koordinatörlüğünün görevleri

MADDE 5 – (1) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programının yüksek bilimsel standartları sağlayacak biçimde yürütülmesinden sorumlu olan Eğitim Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Danışman öğretim üyelerinin belirlenmesi.

b) Programa yapılan başvuruları değerlendirerek kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi.

c) Programla ilgili tanıtım, tanışma toplantıları, seminerler ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi.

ç) Alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi.

d) Programa kabul edilen öğrencilerin eğitim, bilimsel toplantılara katılım ve araştırma giderleri için sağlanan burs ve desteklerin yönetimi ile öğrencilerin burs ve araştırma başvurularının yönlendirilmesi.

e) Programa kabul edilen öğrencilerin, Üniversite bünyesinde, Tıp-Bilim Doktoru eğitim programında yer almayan anabilim dallarının laboratuvar imkanlarından yararlanabilmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve/veya sağlanması.

f) Her yarıyıl, Enstitü Kurulu toplantısından önce bir araya gelerek Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı öğrencilerinin alabileceği doktora derslerinin belirlenerek Enstitü ile koordinasyon sağlanması.

g) Öğrencilerin kayıtlı oldukları programın Enstitü ile koordinasyon içinde yürütülmesinin sağlanması.

ğ) Programa katılan öğrenciler yönünden, Fakülte ders kurulları ve staj programları takviminde programın aksamadan sürdürülebilmesi için yapılması gerekli değişiklik tasarılarının hazırlanması.

h) Çekirdek programa geçiş yapıncaya kadar her eğitim yılı sonunda, programa kabul edilen öğrencilerin başarı değerlendirmesinin yapılarak programa devam edip  edemeyeceklerinin belirlenmesi.

ı) Her yıl anabilim dalları ile koordinasyon içinde çekirdek program kontenjanlarının belirlenmesi, öğrencilere duyurulması, çekirdek programa başvuruların değerlendirilmesi, öğrencilerin intibak edecekleri çekirdek programların belirlenmesi.

i) Öğrencilerin çekirdek programa kabulünden sonra, ilgili anabilim dalı ile koordinasyon içinde, öğrencilerin Fakülteden mezun oluncaya kadar her yıl programa devam edip etmeyeceklerinin belirlenmesi.

j) Programa sonradan katılmak için başvuruda bulunan anabilim dallarının başvurularının değerlendirilmesi; program dahilindeki anabilim dallarının, program hedefleri yönünden performanslarının değerlendirilerek program içinde yer almaya devam edip etmeyeceklerinin belirlenmesi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Tıp eğitimine dört yarıyıl eklenmek suretiyle tıp doktoru ve bilim doktoru derecelerine yönelik uzmanlığa dayalı eğitim-öğretim, uygulama ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programının eğitim süresi oniki yarıyıldır. Öğrenciler Fakültenin üçüncü ve dördüncü dönemlerinde özel öğrenci statüsünde doktora dersleri alır ve tıp eğitimlerinin beşinci döneminden başlayarak Enstitü içinde yerleştirildikleri çekirdek programa kaydolarak eğitimlerini sürdürürler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına sadece Fakültede eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler kabul edilir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler de başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına kabul edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına aşağıdaki koşulları sağlayan, Fakültenin dönem II öğrencileri başvurabilir:

a) Fakültenin hazırlık yabancı dil baraj sınavında 100 tam not üzerinden 75 ve üzeri puan alması ya da hazırlık sınıfını 100 tam not üzerinden 75 ve üzeri ortalama ile bitirmiş olması.

b) Genel akademik ortalamasının 4.00 tam not üzerinden en az 3.00 olması.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Programa öğrenci kabulü, dönem notları ortalaması, üniversiteye yerleştirme sınav puanı ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Mülakat ve değerlendirme ile ilgili işlemler Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

(2) Öğrenci seçimi her yıl dönem II’nin son ders kurulu sırasında yapılır. Öğrencilerin başarı değerlendirmesinde ve sıralamada dönem I ve II’deki dönem notları ortalaması, mülakat notları ve yabancı dil becerileri esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Programa öğrenci kabulünde adayların mülakat puanının %50’si; dönem notları ortalamasının %40’ı ve üniversiteye yerleştirme sınav puanının %10’u ağırlıklı olarak değerlendirilerek toplam puan en fazla 100 olacak şekilde puanlandırılır ve adaylar aldıkları puana göre sıralandıktan sonra, en yüksek puan alandan başlanarak kontenjanda belirlenen sayıda aday seçilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Programa kabul edilen öğrenciler; takip eden ilk yarıyılda Enstitüye Tıp-Bilim Doktoru özel öğrenci statüsünde kayıt edilir ve ilk dört yarıyılda (Fakülte dönem III ve IV’te) genel yönelim niteliğindeki lisansüstü derslerini alırlar. Ancak özel öğrenci statüleri devam ettiği sürede lisansüstü öğrenci haklarından yararlanamazlar. Bu statüdeki öğrenciler, programın üçüncü yılından itibaren Eğitim Koordinatörlüğünün onayı ile doktora yapacakları çekirdek programı seçer ve başvuruda bulunurlar. Çekirdek programlara yerleştirildikten sonra öğrenciler tam zamanlı doktora öğrencisi olarak Enstitüye kaydedilir ve öğrencilik haklarının tümünden yararlanırlar.

(2) Program öğrencileri Fakülteden mezun oluncaya kadar lisansüstü programlara kayıt için gerekli öğrenci katkı payını ödemezler. Bu öğrencilere, Fakülte tarafından Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı öğrencisi olduklarını gösteren bir kimlik kartı verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıp-Bilim Doktoru Danışmanı

MADDE 14 – (1) Programa kabul edilen her öğrenci için en geç bir ay içinde Eğitim Koordinatörlüğü tarafından bir Tıp-Bilim Doktoru danışman öğretim üyesi görevlendirilir. Danışmanın; Fakültede görevli doktor öğretim üyesi, doçent ya da profesör unvanlı bir öğretim üyesi olması gerekir. Tıp-Bilim Doktoru danışmanı; öğrencinin en yüksek bilimsel standartlarda yetişmesine yardım etmek, yönlendirmek ve iki programın bir arada yürütülmesi sırasında gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Öğrencinin çekirdek programa kabul edilmesiyle Tıp-Bilim Doktoru danışmanının görevi sona erer.

(2) Çekirdek programa kabul edildikten sonra her öğrenciye, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre bir doktora danışmanı atanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Çekirdek programa kabulünden önce, öğrencilerin alması tavsiye edilen lisansüstü derslerin bir listesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Bu derslerin yarıyıl akademik programında yer alması Eğitim Koordinatörlüğü tarafından anabilim dalları ile görüşülerek sağlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı için ayrılan kontenjan, anabilim dalları tarafından Eğitim Koordinatörlüğüne bildirilir. Aynı anabilim dalında kontenjanlar birbirine aktarılabilir. Kontenjanlar Eğitim Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir ve çekirdek programlara öğrencilerin yerleştirilmesi Koordinatörlük tarafından yapılır.

(3) Öğrencilerin çekirdek programa kayıt olabilmesi için, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve gerekli yabancı dil sınavlarından Senatonun doktora programları için öngördüğü puanları almış olmaları zorunludur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler, Fakültedeki eğitimlerinde dönem IV’ün sonunda, devam etmek istedikleri üç çekirdek programı tercih sırasına göre bir dilekçe ile Eğitim Koordinatörlüğüne bildirir. Anabilim dallarının kontenjanlarına göre öğrencilerin hangi programa yerleştirilecekleri Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Yerleştirmede öğrencilerin ve anabilim dallarının tercihleri ve imkanları dikkate alınır.

(2) Çekirdek programa kayıt yaptıran öğrenci o programın gereklerini yerine getirmek zorundadır. Öğrencilerin Fakültedeki derslerinin ve stajlarının doktora programı dersleri ve laboratuvar çalışmaları ile uyum içinde yürütülmesi, ilgili anabilim dalları ve Eğitim Koordinatörlüğünün işbirliği ile yürütülür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Çekirdek programlar, aynı anabilim dalı tarafından yürütülmekte olan doktora programlarıyla süre, içerik ve kredi yönünden eşdeğerdir. Bu programların yürütülmesinde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Fakülte bünyesindeki diğer anabilim dalları da akademik kurullarının kararı ile Enstitü bünyesinde yürüttükleri doktora programlarının çekirdek programlar arasında yer alması için başvurabilir. Başvuru koşulları Eğitim Koordinatörlüğü tarafından belirlenir ve değerlendirilir, program hedeflerine uyum gösteremeyen programlar Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programından çıkarılır. ”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Programa kayıtlı öğrencilerin lisansüstü derslerden aldıkları notlar her yarıyıl sonunda Enstitü tarafından Eğitim Koordinatörlüğüne bildirilir. Eğitim Koordinatörlüğü tarafından, her akademik yılın başında öğrencinin başarı durumu değerlendirilerek programa devam edip edemeyeceği belirlenir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci çekirdek programa geçmeden programdan çıkartılır:

a) Bir yarıyıldan daha fazla lisansüstü dersi almadan tıp eğitimine devam edilmesi.

b) Birden fazla lisansüstü dersinden iki yarıyıl B1’den daha düşük not alınması.

c) Fakültenin III üncü ve IV üncü dönemlerinde genel akademik ortalamanın 2,5’ten daha düşük olması.

ç) Tıp eğitiminde dönem kaybı olması.

(3) Çekirdek programa geçen öğrencinin başarı durumu; Fakülteden mezun oluncaya kadar, her akademik yılın başında bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca değerlendirilir. Çekirdek programa devam ederken tıp eğitiminde dönem kaybı olan öğrenci programdan çıkarılır.

(4) Çekirdek program öğrencileri 23 üncü maddede belirtilen zorunlu izni kullanmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin programla ve Enstitüyle ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çekirdek program öncesinde öğrencinin özel öğrenci statüsünde almış olduğu derslerle ilgili uygulamalar hakkında; danışman görüşü göz önüne alınarak anabilim dalı akademik kurulunca yapılan teklif doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen karar uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Çekirdek programa kaydı yapılan öğrencilerin özel öğrenci statüsünde almış oldukları derslere ait kredi transferi hakkında, anabilim dalı akademik kurulunca yapılan teklif doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilen karar uygulanır.”

MADDE 19 – (1) Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programına devam eden öğrenciler, dönem V’ten dönem VI’ya geçtiklerinde, Tıp Fakültesinden mezuniyetleri öncesinde, programı tamamlamak üzere, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca iki yıl izin kullanırlar. Bu iznin kullanılması program öğrencileri için zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrencinin Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik Programı ve Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/3/2008

26821

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/4/2012

28268

2-

9/9/2014

29114

 

10/8/2017

30150