30 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31140

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ (II-23.2)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-23.2.b)

MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Yönetim kontrolü: Halka açık ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2013

28865

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2015

29280