29 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31139

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİLERİN TEKNİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) ve (y) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“y) Liman başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi ile onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“3) Yolcu gemisi hariç diğer gemilerde yıllık sörveylere yönelik olarak deniz sörveyi her yıl, sualtı sörveyi ise 2 yılda bir yapılabilir. 5 yıllık süredeki ikinci veya üçüncü yıldönümündeki sualtı sörveylerinden en az birisi karada yapılır. Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin kara sörveyleri zamanında kara ve deniz sörveyleri karada birlikte yapılır. Bu gemilerde gerek görülmesi durumunda, denetimi yapan personel veya onuncu fıkrada belirtilen yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşların teklifi ve liman başkanının kararı ile denizde kapsamlı denetim yapılabilir.”

“(10) Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi sörvey ve belge düzenleme yetkisi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Liman başkanlıkları yetki alanında bulunan gemi ve su araçlarının Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi sörvey yetkisi aşağıda belirlenmiştir.

1) Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi sörveyi denetim uzmanları tarafından yapılır.

2) Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi denetimi, denetim uzmanı dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş liman başkanı, liman başkan yardımcısı veya denizcilikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun uzman (th) tarafından yapılabilir.

3) Tam boyu 15 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverişlilik Belgesi ve Su Aracı Uygunluk Belgesi denetimi (1) ve (2) nci alt bentlerde belirtilen personel dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş idare personeli veya İdare tarafından bu iş için yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılabilir.

4) Bünyesinde denetim uzmanı bulunan liman başkanlıklarında bu denetimler öncelikle denetim uzmanı tarafından yapılır.

b) Düzenlenen Denize Elverişlilik Belgeleri ve Su Aracı Uygunluk Belgeleri liman başkanı tarafından imzalanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17/4/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında belirlenen sürelerin sonunda denize elverişlilik belgelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak denetlemelere ilişkin gerekli iş ve işlemler; kara sörveyi yapılamayan gemilerin denizde yapılacak kondüsyon denetimi ve seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği denetimlerinin yapılarak uygun bulunması durumunda denizde belgelendirilmeleri de dâhil 4922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“MADDE 120 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/11/2009

27409