29 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31139

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM)’ni,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu:Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Hava aracı sistemleri ile ilgili akademik çalışmalar/projeler/analizler yapmak, kurs, konferans, seminer ve benzerlerini düzenlemek, Üniversitenin havacılık altyapısını güçlendirmek, havacılık eğitmeni sayısını artırmak ve yapılan çalışma ve yayınlarla bilim dünyasına katkı sağlamak.

b) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili elde edilen birikimi, ulusal ve uluslararası seviyedeki sektör önde gelenleriyle, akademisyenlerle ve diğer sosyal paydaşlarla kitap, rapor, broşür ve benzeri araçları oluşturmak ve bunları kamuoyuyla paylaşmak.

c) Yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler ve benzeri ile iş birliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.

ç) Hava aracı sistemleri ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

d) Hava aracı sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek ve projelerde yer almak.

e) Hava aracı sistemlerinin ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarında test ve onay yetkisi sahibi olmak ve yerli hava aracı sistemleri üretmek için girişimlerde bulunmak.

f) Hava aracı pilotlarına yönelik mesleki eğitimler düzenlemek, sınavlar yapmak ve gerekli onaylar alınarak sertifikalandırmak.

g) Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının insanlı ve insansız hava aracı sistemleri ihtiyacına yönelik çeşitli kabiliyetlerde özgün hava aracı sistemleri projelerini geliştirmede katkı sağlamak.

ğ) Sıcak hava balonu ve hava gemileri ile motorlu hava araçlarının uçuşa elverişliliği, bakımı ve yerli olarak üretimine yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

h) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen balon uçuş sahalarında sıcak hava balonlarının uçuş emniyetini yükseltme hedefi doğrultusunda, slot dağıtımı, kullanımı, izlenmesi, uçuş verisi toplanması ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.

ı) Sıcak hava balonu ve hava gemileri ile motorlu hava araçlarında görev yapan pilot ve yer ekiplerine yönelik mesleki eğitimler düzenlemek ve sınavlar yapmak.

i) Sıcak hava balonu ve hava gemileri ile motorlu hava araçlarına ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, eğitim materyalleri hazırlamak.

j) Merkezin çalışma alanı ile ilgili çalışma gruplarında görev alarak, ulusal mevzuata katkı sağlamak.

k) Uluslararası kuruluşlar bünyesinde kurulan ilgili çalışma gruplarına katılmak.

l) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak.

m) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

n) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite birimlerine (yüksekokul, fakülte ve hastanelerine) havacılık eğitimi olanağı sunacak altyapıyı oluşturmak.

b) Havacılık konusunda teknoloji transferi yapmak ve teknolojik ilerlemelere katkı sağlamak.

c) Havacılık eğitici eğitimleri düzenlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası sertifikasyon programları düzenlemek.

d) AR-GE projeleri üretmek.

e) Havacılık sektörüne katkıda bulunacak ileri çalışmalar yapmak ve bilim dünyasına sunmak.

f) Havacılık konusunda Türkçe doküman sayısını artırmak.

g) Havacılık konusunda ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile havacılık konusunda iş birliğini artıran diğer faaliyetleri planlamak ve uygulanmasına öncülük etmek.

h) Burada belirtilen faaliyetler dışında amaçlara yönelik her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, gerektiğinde Müdür yardımcılarının değiştirilmesini önerebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezde uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Merkezin çalışma alanına giren yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve/veya kişilerle iş birliği yapılmasını sağlamak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenleyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin araştırma, yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için Rektör tarafından ilgili birimden yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yayın faaliyetleri ile ilgili konularda çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin çalışma alanına giren yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve/veya kişilerle iş birliği yapılması ile ilgili konularda çalışma esaslarını belirlemek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını ve yıllık çalışma programlarını değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin yürüttüğü faaliyetler için gerekli çalışma birimleri oluşturmak ve çalışma birimlerinin görevlerini düzenlemek.

d) Müdürlük tarafından hazırlanan Merkezin araştırma, yatırım ve bütçe tasarısını değerlendirmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Çalışma birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Çalışma birimleri, bir başkan ve çalışma biriminin faaliyet alanı ile ilgili yeterli sayıda uzman üyeden oluşur. Çalışma birimi başkanları ile üyeleri, Üniversitenin ilgili alanında çalışmak isteyen öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(3) Çalışma birimlerinin görev ve sorumlulukları ile görev süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma birimleri, süresince gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili ayrıntılı bir raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararı ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.