23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/17)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SGM: 2020/1)

MADDE 1 – 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 2013/17)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ASTEK, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

b) Bakanlık Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

c) Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığını temsilen bir üye,

e) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

f) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

g) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,

ğ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,

h) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,

ı) TMMOB Makina Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

i) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

j) TMMOB Mimarlar Odasını temsilen bir üye,

k) Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen bir üye,

l) Vilayetler Birliğini temsilen bir üye,

m) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) belirlenecek odaların ilgili meslek komitelerini temsilen iki üye,

n) Asansör sektör derneklerini temsilen beş üye,

o) Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye,

ö) Makina İmalatçıları Birliğini temsilen bir üye.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ASTEK başkanlığı, Bakanlık Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Genel Müdürlük temsilcisi tarafından yapılır,

c) ASTEK’in sekreterlik hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür,

ç) Toplantılar, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihte veya özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir,

d) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. ASTEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı olarak sekreterlik hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir,

e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği Genel Müdürlük tarafından bir sonraki toplantı daveti ile birlikte ASTEK üyelerine gönderilir,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/11/2013

28812