23 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET

KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, kurulu bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi, 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Atatürk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile diğer teknoloji geliştirme bölgelerini,

b) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

c) Sürekli görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede geçiren öğretim elemanlarını,

ç) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak olan şirketleri,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izniyle ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşuluyla yarı zamanlı olarak Bölgede görev alan öğretim elemanlarını,

g) Yönetici Şirket: Bölgenin yönetim ve işleyişinden sorumlu olan ATA Teknokent Anonim Şirketini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri, Şirket Kurabilmeleri

ve Ortak Olabilmelerine İlişkin Esaslar

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, aşağıda yer alan sürelerde sürekli veya yarı zamanlı olarak Bölgede çalışma izni verilebilir. Çalışma onayı, ilgili öğretim elemanının bağlı olduğu birimin yönetim kurulunun uygun görüşü ve ÜYK’nın onayı ile gerçekleşir. Bölgede çalışan öğretim elemanlarının elde ettiği gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, bunlardan sürekli olarak görevlendirilen ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süre için emeklilik hakları saklı kalır.

(2) Bölgede görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sürekli görevlendirme: Üniversite öğretim elemanları; Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Bölgede sürekli olarak görevlendirilebilir. Üniversite öğretim elemanlarından Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı veya idari olarak hizmetine ihtiyaç duyulan ve sürekli olarak istihdam edilecek olanlara, Üniversitede en az 3 yıl fiili hizmet süresini doldurmuş olmak koşuluyla 1 yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Bu izin süresi ÜYK’nın kararı ile en fazla 1 yıl daha uzatılabilir. Bu şekilde izin almış olan bir öğretim elemanı, görevine döndükten sonra 3 yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça yeniden görevlendirme talep edemez. Öğretim elemanlarının sürekli olarak bölgede görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci ve 39 uncu maddeleri, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bu bendi kapsamındaki, uzun süreli izin ve askerlik süreleri dahil olmak üzere toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversitede sürekli olarak çalışmış olmaları gerekir. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan sosyal güvenlik açısından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primleri, görev yaptıkları ilgili tüzel kişilik tarafından karşılanır ve görevlerinin bitiminde kıdem tazminatı ödenmez. Bu öğretim elemanları; Üniversitede idari görev alamaz ve ders veremezler. Ancak ek ders ücreti karşılığı ders verebilirler.

b) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları; Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ve ÜYK’nın kararı ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Bölgede 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yarı zamanlı olarak görevlendirilebilir. Görevlendirmelerin toplamı bir ay içerisinde on günü geçmemek şartı ile yapılır. Tatil günlerinde, mesai saatleri dışında veya mesai saatleri içinde Bölgede çalışabilir. Bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının Bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile Yönetici Şirket veya diğer Şirketler arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi halinde görevlendirme kendiliğinden sona erer. Yönetici Şirkette görev alacak öğretim elemanı Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile görevlendirilir. Bu maddeye göre görevlendirilen öğretim elemanlarının Bölgeden elde edeceği gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca Bölgede yarı zamanlı olarak görev alacak öğretim elemanlarının döner sermaye gelirlerinden kesinti yapılmaz. Bir öğretim elemanı Bölgede bulunan birden çok şirkette yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Her şirket için görevlendirme müracaatı ayrı yapılır. Bölgede yer alan bir şirkette AR-GE personeli olarak çalışmak üzere izin alan öğretim elemanı söz konusu şirket tarafından yürütülen birden çok projede görev alabilir. Her proje için görevlendirme müracaatı ayrı yapılır.

Şirket kurma ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Bölgede şirket kurabilmek, kurulu bir şirkete ortak olabilmek ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmek için izin almak üzere ÜYK’ya başvurur. ÜYK başvuruyu inceleyerek öğretim elemanına Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki süreler ve esaslar uygulanır.

(2) Bu kapsamda, öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı ÜYK tarafından belirlenir.

(3) ÜYK, öğretim elemanlarının Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir komisyona görev verebilir.

Görevlendirmeye karar verecek merci ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının Bölgedeki görevlendirilme ve izin almalarında yetkili merci ve yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve 6 ncı maddesine göre yapılacak görevlendirmeler; Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının veya hizmete ihtiyacı olan Şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, öğretim elemanının bağlı olduğu birimin yönetim kurulunun kararı, ÜYK’nın uygun görmesi ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılması da aynı yöntemle yapılır.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde; Bölgede yer alan faaliyetler için hizmete ihtiyacı olan Yönetici Şirket veya diğer Şirketler Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunur. Yönetici Şirketin veya diğer Şirketlerin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, öğretim elemanının bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı, ÜYK’nın uygun görmesi ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Görev süresinin uzatılması da aynı yöntemle yapılır. Başvuru, öğretim elemanı isimleri belirtilerek olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve Bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmeler; ilgili öğretim elemanının bağlı olduğu birimin yönetim kurulunun kararı, ÜYK’nın uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede sürekli olarak görev almak veya izin uzatmak isteyen öğretim elemanları görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı ekler. Bu öğretim elemanları görev süresinin sonunda, Bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunar. Bu rapora Yönetici Şirketin, yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.