22 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31134

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2007 tarihli ve 26743 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 325 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Kurul Başkanı, ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Kurul Başkanı kadrosunun boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, atamaya yetkili amir tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Müfettişliğe hak kazananların atanması, atamaya yetkili amir tarafından yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul Başkanının teklifi üzerine MSB ANT Başkanının kararı ile” ibaresi “atamaya yetkili amir tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 73/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal MSB ANT Başkanlığına bildirilir. MSB ANT Başkanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2007

26743 (2. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/6/2011

27958

2-

3/8/2016

29790