21 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31133

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DENİZ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2006 tarihli ve 26135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Ankara Üniversitesinin uluslararasılaşma politikalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Merkez müdürü dahil en az ikisi Ankara Üniversitesi öğretim üyesi olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde deniz arkeolojisi ile ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri veya emekli öğretim üyelerinden seçilen toplam beş üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “yirmi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2006

26135

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/12/2007

26729

2-

26/8/2014

29100

3-

10/3/2019

30710