21 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31133

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesinin eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzenlemek, kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sempozyum düzenlemek.

b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile muayene, tedavi, araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerini yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

c) Model deneyleri, ölçme, tamir, ölçü ayarı, analiz, plan uygulama, istatistiksel ve sosyolojik araştırmalar yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ç) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarda yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak.

d) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek.

e) Mevcut fiziki kapasite değerlendirilerek, birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmetler üretmek, önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle elde edilen ürünleri pazarlamak, değerlendirilmesi ve satışı için gerekli hallerde teşhir ve satış yerleri açmak.

(2) Döner sermaye, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

Yönetim organları ve harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma uygulama merkezi müdürleri/hastane başhekimlerine devredebilir.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim elemanları arasından seçilecek üç kişi ve biri muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1.000 (Bin) Türk Lirası’dır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 16/3/1999 tarihli ve 23641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.