21 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31133

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tezsiz yüksek lisans programları yürütülen programlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirilmesinde Üniversite senatosu tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için, Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve değerlendirmeye alınan adayların başarı durumu Genel Başarı Notu ile belirlenir. Genel Başarı Notu, ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30’u alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının Genel Başarı Notu hesaplanırken ALES puanı katkısı bölümüne, Senato tarafından belirlenen ALES puanının %50’si alınır. Tezsiz yüksek lisans programları yürütülen yüksek lisans programlarına başvuran adayların genel başarı notları, lisans genel not ortalamasının %40’ı ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların Genel Başarı Notu ALES puanının ya da TUS, DUS, EUS veya Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sınavı Temel Puanının %50’si; yüksek lisans mezunları için yüksek lisans Genel Not Ortalamasının; Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri ile Hazırlık Sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre kazanılan bir uzmanlık yetkisine sahip olanlar ile Lisans derecesine dayalı doktora programına başvuran adaylar için lisans genel not ortalamasının %10’u, Yabancı Dil Puanının %10’u ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30’u alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına kabulünde Genel Başarı Notu hesaplanırken ALES katkısı bölümüne, Üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES puanının %50’si alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrencilik için yapılan başvurular, alınacak dersi/dersleri açan Ana Bilim Dalı programına kayıt yaptırmak üzere yapılmış başvuru olarak değil, belirli dersleri almak için yapılmış başvuru olarak değerlendirilir.”

“(3) Özel öğrenciler, akademik bakımdan, derslerle ilgili olarak, lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler için öngörülen gerekli şartlara uymak zorundadırlar.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2018

30613

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/12/2019

30986