21 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31133

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç olmak üzere, İstanbul Arel Üniversitesi ön lisans ve lisans diploma programlarında yürütülen kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarının ölçülmesi, sınavlar, ilişik kesme, kayıt dondurma ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Öğrenciler ilgili akademik takvimde belirlenen tarih aralıklarında mali kayıtlarını yenilemek ve ders seçimlerini yapmak zorundadır. Mali kayıtlarını akademik takvimde tanımlanan sürelerde yenilemeyen öğrencilerin ders seçimleri iptal edilir ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Belirlenen tarihten sonra mali kaydını tamamlayarak ders seçimini tekrar yapmak isteyen öğrencilerde, akademik takvim dahilinde, ilgili akademik birimin yetkili kurul kararı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Dersin başarı notu öğrencinin o dersten aldığı harf notunun sayısal karşılığıdır. Başarı notunun hesaplanması ve yeterliliğine ilişkin düzenlemeler ve tanımlamalar Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Sınavlar esas itibarıyla, yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar ile yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarından ibarettir.

(2) Ara sınavlara katılamayan öğrenciler için ayrıca mazeret, final sınavına katılamayan öğrenciler için ise bütünleme sınavı yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Ara sınav, öğrencinin bir dersteki başarısını değerlendirmek üzere yarıyıl içinde yapılan ölçme uygulamalarıdır.

(2) Mazeret sınavı, ara sınava katılamayan ve dekanlık/müdürlük makamına sunduğu mazeret dilekçesi bölüm/program kurulu kararı ile kabul gören öğrenciler için yapılan ölçme uygulamalarıdır.

(3) Ölçme uygulamalarının yöntemi, sayısı, ham başarı puanına katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekli şartı, dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir ve ÖBS üzerinden ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, bahar ve güz dönemlerinin sonunda yapılan final (bitirme) sınavı ile bütünleme sınavlarıdır.

(2) Final sınavı, öğrencinin bir dersteki başarısını değerlendirmek üzere yarıyıl sonunda yapılan ölçme uygulamasıdır.

(3) Bütünleme sınavı, bir dersin final sınavına katılma hakkı elde ederek sınava katılan veya katılamayan her öğrenci için yinelenen ölçme uygulamasıdır.

(4) Ölçme uygulamalarının yöntemi ve ham başarı puanına katkısı dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir ve ÖBS üzerinden ilan edilir.

(5) Ham başarı puanının belirlenmesinde, varsa bütünleme sınav skoru esas alınır.

(6) Bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez.

(7) Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin tarihler akademik takvimde tanımlanır.

(8) Proje, laboratuvar ve benzeri dersler için ilgili akademik birimin, gerekli olmadığına ilişkin yetkili kurul kararına istinaden yarıyıl sonu sınavları yapılmayabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Harf ve AKTS notu

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin aldığı derslere ilişkin ham başarı puanlarının harf ve AKTS notuna dönüşümüne ilişkin usul ve esaslar Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ile belirlenir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2018

30568

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/10/2019

30933