21 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31133

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (SEM): Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

e) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

g) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ğ) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün (yüz-yüze), uzaktan eğitim ve/veya karma olmak üzere önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları ve personel belgelendirme, her türlü eserlerin yayını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini desteklemek ve iş sağlığı ve iş güvenliği alanında Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve koordinasyon faaliyetlerini desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgiyi katılımcılar ve kurumlarla paylaşarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

b) Üniversite, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere hayat boyu öğrenme çerçevesinde ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika ve eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, kongreler, alan araştırmaları, bilimsel ve sosyal etkinlikler planlamak, düzenlemek veya düzenletmek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak, gerektiğinde sertifika ve eğitim programları ile kursları uzaktan eğitim biçiminde vermek ve bu tür faaliyetlerin yapılmasını desteklemek.

c) Üniversitenin uygun gördüğü konularda, Üniversitenin ilgili birimlerinin düzenleyecekleri bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmaların yürütülmesine destek vermek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak ve sözleşmeler yapmak.

d) İhtiyaç halinde, yurt içi ve yurt dışında ilgili mevzuat çerçevesinde Merkeze bağlı şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri açmak, açtırmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık hizmeti almak.

f) İlgili mevzuat çerçevesinde Üniversitede iş sağlığı ve güvenliği, iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı konularında Üniversitenin birimleri ile kamu ve özel sektör kurumları/kuruluşları/işletmeleri için gerekli eğitim, organizasyon ve koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek.

g) Meslek elemanı yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya eğitim hizmeti sunmak.

ğ) Ulusal düzeyde meslek standartları ve mesleki yeterlilikleri geliştirmeye yönelik çalışmalara destek vermek.

h) MYK tarafından esasları belirlenen TS EN ISO/IEC 17024 standartlarına dayanan ve TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek.

ı) TS EN ISO/IEC 17024 şartlarına, TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve MYK tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ilgili kurumların onayı ile ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, sertifika ve katılım belgesi vermek.

i) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirici, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayıcı programlar geliştirmek.

j) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim, sertifika ve benzeri programları AKTS temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

k) Merkezin tüm faaliyetlerinin duyurulması amacıyla gerekli tanıtım işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

l) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, hayat boyu öğrenme ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve bunlara katkıda bulunmak; öğrencilerin hayat boyu öğrenme ile ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder.

(4) Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına; taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler ve protokoller yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup, Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Müdüre yardımcı olmakla görevlidir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel kuruluşlarda görev yapan uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılar telekonferans veya interaktif yöntemlerle de yapılabilir.

(4) Danışma Kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.

(5) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde, 12/3/2019 tarihli ve 30712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.