20 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31132

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK BİLİM SANAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan koordinatörü: Merkez olarak belirlenen bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında gerekli koordinasyonu ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum ve kuruluşlarını, vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini, özel kanunlar ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları,

ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini ve idari birimlerini,

d) Merkez: Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koordinasyon grubunu,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ğ) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

h) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,

ı) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; bilimsel yaklaşımlar kullanılarak çocukların yetenek alanlarını geliştirmek, birleştiren, üreten, sorun çözen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, bilim, üretim, edebiyat, kültür, sanat ve spor alanlarındaki farkındalıklarını artırmak, doğa ve çevre bilinci oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuklar ve gençlerin üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini artırmak, bilimin, sanatın ve kültürün topluma yayılmasına, bilimsel ve sanatsal araştırma yöntemleriyle erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak.

b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

c) Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim kurumlarındaki bireylere yönelik eğitim ve üretim kursları planlamak, gerçekleştirmek, iç ve dış paydaşlarla koordinasyon içerisinde sürdürülebilirliğini sağlamak.

ç) Akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür uygulama ortamları oluşturarak, çocuklar ve gençlerin etkileşimli olarak çalışma alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak ve herhangi bir alanda bilgi sahibi olmak isteyen hedef kitleye bu bilgiyi sağlamak.

d) Çocuklar ve gençlerin erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışmalarını sağlayarak üniversite okumaya olan ilgi ve heyecanlarını artırmak ve hedefler oluşturmasında çocuklara rehber olmak.

e) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapacakları hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak.

f) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim süreçlerinde sürdürülebilir eğitimi yaygınlaştırmak.

g) Toplumun bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak.

ğ) Üniversitenin çocuklarla çalışmalar yapması yoluyla toplumla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine ve toplumla daha iç içe olmasına yardımcı olmak.

h) Çocuklar ve gençlerde bilim, sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yolu ile üniversite kültürünün oluşturulmasını sağlamak.

ı) Çocuklar, gençler, aileler ve eğitmenlerin üniversite ortamında yeni eğitim modellerini tanımalarını sağlamak.

i) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukların diğer bireylerle aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak, eğitim-öğretim sürecini destekleyecek yazılı ve elektronik yayınlar hazırlamak.

j) Üniversite imkanlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini sağlamak, bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler kapsamında yapılan organizasyonlarda işbirliği ve danışmanlık yapmak.

l) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel uygulama ve araştırma yapmasına imkan sağlamak.

m) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler ve stratejiler geliştirmek, bunların değerlendirmesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.

n) Bilim, kültür ve sanattaki yenilikleri ve birikimleri, eğitim-öğretim müfredatlarıyla ilişkilendirerek çocuklar, öğretmenler ve ailelerle paylaşmak.

o) Merkezin programlarına katılan çocuk ve gençlere katılım belgesi ve sertifika vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerekli görüldüğünde Müdürün talebi üzerine müdür yardımcıları Rektör tarafından değiştirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin kesintisiz altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektör onayına sunmak.

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları dahil yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır; açık oylamayla ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyaçlarına ilişkin önerileri karara bağlamak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca seçilen kişilerin Rektör tarafından görevlendirilmesiyle oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma Kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün onayı ile kesinleşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz; ancak, kararlar katılan üye sayısının oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alan ve program koordinatörleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari personel arasından bilim, sanat, spor, kültür ve diğer alanlarda görev yapmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirlemek, program süresince çocukların sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almaktır.

(3) Program koordinatörü; alan koordinatörünün ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile iş birliği içinde çalışır. Program sona erdiğinde görev süresi biter.

(4) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşamalarını oluşturarak alan koordinatörüne sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirlemek, alan koordinatörünün onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuruluna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 16 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.