17 Mayıs 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31130

YÖNETMELİK

Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ŞAGEM): Şırnak Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Arıcılık ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak ve arıcılığın geliştirilmesi için eğitim, araştırma ve uygulama alt yapısını geliştirici çalışmalarda bulunmak.

b) Modern arıcılık bilimini ve teknolojisini geliştirmek, arıcılığın ekonomik, sosyal ve ekolojik faydalarını geliştirmek, teknolojik başarıları arıcılık alanında kullanılabilir hale getirmek ve bu yolla üretimi ve kaliteyi artırmak.

c) Farklı arı ırklarının ve eko tiplerinin klasik ve moleküller yöntemlerle belirlemek ve orjinlendiği bölgesel koşullarında korumak ve geliştirmek, bu konuda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında tescil standardı geliştirerek bal arısı ırk ve ekotip tescili yapmak.

ç) Bölge koşullarına adaptif arı ırk ve eko tiplerini belirleyip ilgili mevzuat hükümleri kapsamında klasik ve moleküller ıslah yöntemleri ile ıslahlarını yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde arı hastalık ve zararlılarını araştırmak, bunlarla mücadele yöntemlerini geliştirmek ve bu konuda arıcıların bilgilendirilmesini sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar çıkarmak, başta bölgenin ve Ülkenin flora ve polen kaynakları, balları, arı ekotipleri ve arı ürünleri ile ilgili genetik verilerinden veri bankası oluşturmak ve ballı bitkiler herbaryumunu oluşturmak.

f) Arıcılığı kırsal kesime yaymaya ve geliştirmeye yönelik bölge bitkilerinin korunması, yaygınlaştırılması, bal ormanları ve arı meralarının oluşturulmasını sağlamak, tozlaşma yoluyla florayı korumak ve tarımsal kalkınmaya yardımcı olmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifikalar vermek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez bünyesinde üretilen arı ve arı ürünlerinin üretim ve satışını yapmak.

h) Arıcılık ürünleri olan bal, balmumu, polen, arı ekmeği, arı sütü, arı zehiri, propolis, apilarnil ve arı havası için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, bu ürünlerin modern ve organik yöntemlerle elde edilmesini sağlamak ve gerektiğinde coğrafi işaretlerinin alınması ve markalaştırılması süreçlerine katılmak.

ı) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern ve bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürünleri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak.

i) Arıcılık ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, kamu, özel sektör ve medya kuruluşları ile işbirliği yapmak.

j) Arıcılık konusunda uzman ve araştırıcı kişilerin yetiştirilmesi için çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından  Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara bağlananları yürütmek.

ç) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Rektöre sunmak üzere Yönetim Kuruluna önermek.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

e) Çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek ve bu grupların çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

g) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil beş üyeden oluşur. Diğer üyeler, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.  Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Olağanüstü durumlarda Müdür, Yönetim Kurulunu toplayabilir. Toplantı, üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Merkezin çalışma programlarını karara bağlamak. 

ç) Rektöre sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek.

d) Personel ihtiyacını belirlemek.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak, görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve istekleri halinde dışından; arıcılık konusunda özellikle Şırnak ve çevresinde arı ırkı ile ilgili çalışmalar yapan, arı yetiştiren, bal üreten, bu alanla doğrudan ilgili ve bu çalışmaları destekleyen; bilgi ve deneyimleri ile tanınan sivil toplum örgütleri, kişi ve kurum temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu üyeleri, gerektiğinde Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Mali konular

MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.