17 Mayıs 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31130

YÖNETMELİK

Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,

d) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Teknolojik ve ekonomik değişimlere bağlı olarak şekillenen toplumsal sorunlara etkili, verimli, sürdürülebilir çözümler üretmek ve yenilikçi iş modelleri geliştirmek amacıyla; üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çok disiplinli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, sosyal inovasyon eksenli fikir ve projeler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Amacı doğrultusunda araştırmalar, uygulamalar, etkinlikler yapmak, bunları yazılı ve görsel yayına dönüştürerek kamuoyuna mal etmek.

b) Sosyal konular ile ilgili kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiler ile projeler geliştirmek, uygulamak.

c) Merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel işletmeler ile gerçek kişilerin sosyal sorumluluk alanlarında yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet destek süreçleri oluşturmak.

ç) Sosyal konular ile ilgili sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Sosyal konular ile ilgili basılı ve elektronik ortamda dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınlar hazırlamak.

e) Sosyal konular ile ilgili alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak.

f) Sosyal konular ile ilgili diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezle ilgili önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.

e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi olmakla birlikte Yönetim Kurulu, en az beş en çok dokuz öğretim elemanından oluşur. Müdür dışında kalan üyeler, Rektör tarafından Merkez faaliyetleri ile ilişkili deneyimi olan öğretim elemanlarından seçilir. Üyeler üç yıllığına seçilir. Süresi tamamlanan üye yeniden seçilebilir. Doğal üyeler dışındaki üyeler iki dönemden fazla üyelik yapamaz. İstifa, emeklilik ve benzeri sebeplerle ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye seçilir. Seçilen üye kalan süreyi tamamlar. Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda başkanın kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak.

c) Eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika, başarı ve katılım belgelerinin düzenleme koşullarını belirlemek.

ç) Danışma Kurulundan gelen önerileri incelemek ve karara bağlamak.

d) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetlerin bedelini tespit etmek.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri denetlemek ve gerekli gördüğünde uzmanlar aracılığıyla yapılan çalışmaların bilimsel ilkelere uygunluğunu denetletmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite bünyesinden ve diğer gerçek veya tüzel kişilerden Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onaylayacağı en çok on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili genel politikayı belirlemek ve çalışma alanları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.