17 Mayıs 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31130

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “ve Yabancı Dil” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (ADYÜ TÖMER): Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “ve yabancı dilleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve yabancı dillerin” ibaresi, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “ve yabancı dil” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “Yabancı dillerle” ibaresi “Türkçe ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2014

29001