17 Mayıs 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31130

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 3 – COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle 10 Mart 2020 gününden 30 Haziran 2020 gününe kadar Kurum Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu toplantılarına üyeler elektronik ortamda katılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları için bu süre, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin olumlu oyuyla bir defaya mahsus olarak altı ay uzatılabilir.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 – COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle Genel Kurul Üyeleri Kurumun 2020 yılı Mayıs ve Ağustos Genel Kurullarına elektronik ortamda katılabilir.

Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler arasından seçilir ve bu Yönetmeliğin komisyonların çalışmasına ilişkin 17 nci ve 21 inci maddeleri uygulanmaz. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erer ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanır. Oylama, oylamaya geçilmesinin ardından tek seferde kesilmeksizin tamamlanır ve sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilir.

İşbu madde uyarınca gerçekleştirilen Genel Kurul toplantıları Genel Müdürlükçe elektronik ortamda ve Başkanlık Divanınca evrak ortamında tespit edilerek tutanak altına alınır ve saklanır.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5 – COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması nedeniyle 10 Mart 2020 gününden Kurum Genel Kurulunun 2020 yılı Mayıs ayı toplantısının gerçekleştiği tarihe kadar Kurum Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca yürürlükte bulunan yönetmeliklerin uygulanmasında; resmi ilan veya reklam yayınlama hakkına haiz süreli yayınların vasıf, ödev ve yükümlülükleri ile basında fikren ve bedenen çalışanlara verilen borç para ve yardımlara dair, anılan süreli yayınlar ile çalışanları bağlayıcı kararlar alabilir. Bu kararlar alındığı tarihten itibaren uygulanır ve Genel Kurulun 2020 yılı Mayıs ayında gerçekleşen toplantısında oylamaya sunulur. Kabul edilmesi halinde, bu Genel Kurul kararı 195 sayılı Kanunun 30 uncu, 36 ncı, 38 inci ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayınlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 13/5/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.