16 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31129

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yabancı ülkelerin hukuk sistemlerini, temel kanunlarını, yargısal içtihatlarını ve öğretilerini, Türk hukuku ile karşılaştırarak, Türk hukukunun bilimsel anlamda ilerlemesine katkı sunabilecek karşılaştırmalı hukuk çalışma ve araştırmaları yapmak; varılan sonuçları kamuoyu ile paylaşarak alenileştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Karşılaştırmalı hukuk ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde, yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

c) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, kolokyum ve benzeri bilimsel etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak.

ç) Karşılaştırmalı hukuk alanında ulusal ve uluslararası yayınları bulunduran çok dilli bir kütüphane ve tesisleri kurarak arşiv oluşturmak.

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri araştırma ve bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmek üzere geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda uzmanlar ile işbirliği yapmak.

e) Bilimsel ve mesleki uzmanlaşma kursları, eğitim ve sertifika programları, seminerler, konferanslar planlamak ve düzenlemek, ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak ve katkı sağlamak suretiyle işbirliği yapmak.

f) Karşılaştırmalı hukuk alanında ulusal ve uluslararası alanda danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Uluslararası hukuk, karşılaştırmalı hukuk ve ulusal hukuk alanlarında, bölümlere destek olacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlar ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak.

h) Karşılaştırmalı hukukta mevcut ve gelişmekte olan hukuk alanlarını ilgilendiren araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, sonuçları kamuoyu ve Türk hukuk çevreleri ile paylaşmak.

ı) Faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda her türlü projenin hazırlanması ve yürütülmesinde aktif rol almak.

i) Merkezin faaliyetlerini ve araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak; faaliyet alanları ile ilgili gerekli görülen diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Hukuk Fakültesinin görüşü üzerine Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

f) Merkeze gelecek danışmanlık taleplerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az dört ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek.

ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla bir platform hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişiler ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu olağan olarak yılda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.