16 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31129

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atatürk ilke ve inkılapları çalışmaları ve Atatürkçü düşünce analizleri yapmak; anayasal düzene bağlı, ulusal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, ulusal kültür ve değerleri koruyucu ve yaygınlaştırıcı, bu çerçevede Türklüğü, Türk ulusunu ve vatanını, devletin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren konularda incelemeler ve araştırmalar yapmak; konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bu çalışmalarda elde edilen sonuçları analiz etmek, yayımlamak, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaları ve yayınları izlemek, yayın yapmak; kamu kurumları, özel kuruluşlar ve kişilerle işbirliği yapmak, belirtilen amaçlar doğrultusunda kitaplık ve arşiv oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırmaların yapılmasını sağlamak; bu alandaki iç ve dış yayınları derleyerek referans kaynağı olabilecek bir ihtisas kitaplığı, arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak.

b) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak; Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihine ait anıt, heykel, büst, mask, resim, portre, fotoğraf, film, yazı, mimarî proje, hitabet, beste, şiir ve benzeri sanat eserlerinin diya-pozitif, resim, reprodüksiyon, ses bandı, nota, maket gibi örneklerini derlemek; gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi ve yayıma hazırlanmasını sağlamak için hazırlık çalışmaları yapmak.

c) Öğretimde kullanılmaya elverişli ders araçları hazırlamak.

ç) Üniversiteler ile kamu kurumları ve özel kuruluşlar arasında danışma, eğitim, araştırma, haberleşme ilişkileri kurmak ve bilimsel dayanışmada bulunmak.

d) Merkezin amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.

e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için kurs, seminer, konser, konferans, sempozyum, kolokyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar ve kongreler düzenlemek, bilimsel projeler hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve yayınlar yapmış Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Müdür, görev süresinin bitiminden önce gerekli görüldüğü takdirde Rektör tarafından Yönetim Kurulunun görüşü alınarak görevden alınabilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Rektör tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek.

d) Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

 Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını düzenlemek.

b) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek personeli belirlemek ve Rektöre sunmak.

c) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs ve eğitim programlarını değerlendirmek.

ç) Ulusal anma ve kutlama günlerinin ve törenlerinin düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak.

d) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokolleri hazırlamak.

(3) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda bir kere toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişiler ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu olağan olarak yılda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.