15 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31128

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GÜBRE ANALİZ VE REFERANS KURULUŞLARI İLE

ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:2020/14)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya arz edilen gübrelerin denetim numunelerinin analizini yapacak kuruluşlar ve analiz ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminde alınan numunelerinin analizini yapacak kuruluşların ve analiz ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Analiz kuruluşu : Ürünleri analiz edecek kuruluşu,

b) Analiz ücreti : Ürün içeriğinde yer alan analizi yapılacak her bir değer/parametre için Genel Müdürlük tarafından belirlenen ücreti,

c) Bakanlık : Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Genel Müdürlük : Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) İl müdürlüğü : İl  tarım ve orman müdürlüğünü,

e) Referans kuruluş : Analiz sonuçlarına itiraz halinde görev alacak analiz kuruluşunu,

f) Ürün : Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri,

ifade eder.

Usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Denetim numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile belirlenir.

(2) Analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde, referans kuruluş olarak görev yapacak analiz kuruluşu Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Protokol yapılarak yetkilendirilen referans kuruluşları, yetkili analiz kuruluşlarının adları ve analiz ücretleri Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün ilgili resmi internet sitelerinden yayınlanır.

(4) Analiz ücreti Genel Müdürlük tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı göz önünde bulundurularak belirlenir. Analiz ve referans kuruluşları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilirler ancak üzerinde bir fiyat talep edemezler.

(5) Genel Müdürlük, protokol yaparak yetkilendirilen analiz kuruluşlarının yetkilerini protokolde belirtilen usul ve esaslara göre askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu durum gerekçeleriyle birlikte analiz kuruluşuna bildirilir.

(6) Askıya alınan veya yetkisi iptal edilen analiz kuruluşlarının adları yetkili analiz kuruluşları listesinden çıkartılır.

Analiz ücretlerinin ödenmesi

MADDE 6 – (1) Analiz ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar Genel Müdürlükçe belirlenerek yayımlanan ücretler üzerinden ilgili il müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili il müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren bütçe imkânları çerçevesinde otuz gün içinde il müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

(2) Bu giderlerin üretici veya dağıtıcıdan tahsilini gerektiren hallerde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılamayan analizler

MADDE 7 – (1) Analizine gerek duyulduğu halde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından analizi yapılamayan parametrelerin analizi il müdürlüklerince tercihen akredite olmak üzere uygun görülen bir analiz kuruluşuna yaptırılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 5/5/2019 tarihli ve 30765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/24) ve 20/2/2004 tarihli ve 25379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020 yılı için 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak olan 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar EK-1’de, 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin numunelerini analiz etme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar EK-2’de yer almaktadır.

(2) 2020 yılı için Genel Müdürlük tarafından belirlenen analiz ücretleri EK-3’te belirtilmiştir.

(3) 2020 yılı için referans kuruluşlar EK-4’te yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.