15 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31128

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

 YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2018 tarihli ve 30546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler en çok 38 AKTS’lik ders alma hakkına sahiptirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ikinci cümle olarak eklenmiştir.

“Ancak, bir çift anadal veya yandal programına kayıtlı olan öğrenciler, bu programlardan alacakları dersler ile ana dallarından alacakları derslerin çakışması halinde, her iki dersin öğretim üyeleri ile danışmanlarının onayını almaları halinde bu derslere birlikte kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin ölçme-değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. İlgili yönetim kurulları tarafından yıllık olarak okutulması kabul edilen dersler için ise en az bir ara sınav ve yılsonu sınavı yapılır. Hangi programlarda bütünleme sınavı yapılacağına Senatoda karar verilir ve bütünleme sınavı tarihleri akademik takvimde ilan edilir. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama gibi çalışmaları da ölçme-değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu, yılsonu ve bütünleme sınavı yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlar sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu, yılsonu ve bütünleme başarı notunun verilmesinde tüm sınav ve ölçme-değerlendirme sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar, derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; yarıyıl sonu ya da yılsonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden bu sınavda başarısız olanlar ile sınava girme şartlarını sağladığı halde bu sınava giremeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu ya da yılsonu sınavına mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilerin mazeretleri ilgili FYK tarafından kabul edildiği takdirde bu haklarını bütünleme sınav döneminde kullanırlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2018

30546