14 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31127

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAYALARIN VE DİĞER KORUNMASIZ KARAYOLU KULLANICILARININ

KORUNMASI HAKKINDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ

UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SGM: 2010/9)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM: 2010/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 6/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.