13 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31126

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ARAŞTIRMALARI VE SİYASET UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Göç ve sığınma hareketleri ve bunlarla bağlantılı olarak tarihi, siyasi, eğitimsel, psikolojik, ekonomik, hukuki ve uluslararası ilişkiler ile sosyolojik ve stratejik alanlara yönelik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve benzeri çalışmalar yapmak.

b) Göç araştırmaları ve siyaset alanında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için altyapı kurmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Geçmişte, günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki iç göç ve yurtdışına yönelik göç dinamikleri ile Türkiye’ye yönelik dış göç ve Türkiye dışında yaşayan Türk göçmenlere yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, bunları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak.

b) Türkiye’de yaşamakta olan göçmenlerin, mültecilerin ve geçici koruma altındaki sığınmacıların aldıkları hizmetlerin niteliğine ve bu insanların Türk toplumuna olan entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütmek, bulguları resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin istifadesine sunmak.

c) Merkezin amaçları kapsamında iç ve dış göçün, Türkiye’nin iç ve dış politikasına, ekonomisine, sosyal ve kültürel yapısına olan yansımalarının nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte de nasıl bir seyir izleyebileceği konularında araştırmalar yapmak, belgeler toplamak ve gerektiğinde ilgili yerlere sunmak.

ç) Merkezin amaçları ile ilgili olarak Türkiye’de ya da göçmen ve sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki üniversite ve göç araştırma merkezleri ile ortak seminer, sempozyum, kongre, konferans, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Merkezin amaçları kapsamında eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, akademik toplantılar tasarlamak.

e) Merkezin amaçları kapsamında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak.

f) Yurtdışında yaşayan göçmen Türkler konusunda Türkiye’de ve yerinde çalışmalar yapmak.

g) Araştırmalarla, farklı ülkelerin küresel ve bölgesel alanda geçmişte ve günümüzde oynadıkları rolleri değerlendirmek ve yapılacak araştırmalar ile gelecekteki durumla ilgili öngörülerde bulunmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, gerekli hallerde diğer kurumlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

h) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilim insanları, üniversiteler ve göç araştırmaları merkezleri ile işbirliği yapmak ve koordinasyon kurmak.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ve yabancı ülke ve kurumlarına göç araştırmaları ve siyaset alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

i) İç ve dış göç konularında sertifika programları düzenlemek.

j) Merkezin amaçları ile ilgili konularda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak.

k) Yılda en az iki kez yayın yapan uluslararası nitelikli bir akademik dergi için hazırlık çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların sekretaryasını üstlenmek.

l) Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler konusunda raporlar yayınlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin, amaçları doğrultusunda düzenli bir şekilde çalışması için gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer yerli ve yabancı üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve iş birlikleri sağlanmasına destek olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.