12 Mayıs 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31125

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME,

KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanını, amacını, yönetim organlarını, bu organların görevlerini ve çalışma şeklini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası proje teklif çağrılarını takip etmek, ilanları ilgili tüm akademisyen ve birimlere duyurmak, ilana uygun proje ekibi oluşturmak, projeler hazırlamak ve sunmak.

b) Proje hazırlayan veya hazırlayabilecek öğretim elemanları, öğrenciler, üniversite birimleri ve üniversite dışı kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

c) Proje kaynaklarının amacına uygun olarak kullanımını takip etmek.

ç) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

d) Proje yönetimi süreçlerini izlemek.

e) Bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

f) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin proje anlayışıyla yürütülmesine katkı sağlamak.

g) Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede proje kültürünü geliştirmek ve Ar-Ge, akademik, bilimsel ve sosyal içerikli projelerin sayısını artırmak amacıyla öğretim elemanlarını, öğrencileri ve Üniversite personelini proje hazırlamaya teşvik etmek.

b) Öğretim elemanlarına, proje hazırlama ve uygulama aşamasındaki teknik konularda destek vermek.

c) Proje yönetimi konusunda birimlerde seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesindeki diğer merkez ve birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

d) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve tanıtım etkinliklerini koordine etmek.

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayımlar yapmak.

f) Kamu ve/veya sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek, akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek ve ortak projeler hazırlamak.

g) Merkez sayesinde Üniversite adına sunulan projelerin ön değerlendirmesini (idari kontrol) yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularını düzeltilmek üzere ilgili birim, kurum ve öğretim elemanlarına geri bildirim yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası projelerin, başlatılması, uygulamasının izlenmesi, raporlandırılması ve sonlandırılmasını takip etmek.

h) Hibe sözleşmeleri kapsamında, sözleşme taraflarınca yayımlanan idari ve mali kurallara uygun harcamaların gerçekleşmesini takip etmek.

ı) Gerekli kaynakların (personel, alt sözleşmeler, satın almalar, fatura takibi, lisansüstü öğrenci görevlendirmeleri ve benzeri) teminine katkı sağlamak.

i) Proje kaynaklarının, proje amacına uygun şekilde doğru ve etkin kullanımını takip etmek.

j) Proje çıktılarının erişilebilirliğini sağlamak.

k) Ulusal ve uluslararası proje ya da teknik destek ihalelerine ortak ya da koordinatör olarak yer alma tekliflerini değerlendirmek ve Rektörlük makamına karar hakkında rapor hazırlamak.

l) Öğretim elemanlarının çalışma alanları konusunda Üniversitede gerçekleştirilmiş ve/veya gerçekleştirilen projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak.

m) Arşiv özelliği olan bilgileri veri tabanında depolamak, bu bilgileri ve proje çıktılarını Merkezin web sayfasında yayımlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak.

n) Ulusal ve uluslararası denetimlerde kullanılmak üzere projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek.

o) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayımlamak ve Rektörlük makamına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından  Rektör  tarafından  üç  yıllık  süre  için  görevlendirilir.  Süresi  dolan  Müdür  tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerin Üniversitede sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekâlet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerdiği ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(4) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini, gündemindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak, Müdürün onayına sunmak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri  arasından görevlendirilen dört ve kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasından görevlendirilen üç üyeden olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.

b) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 15 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla kurulur.

(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.