12 Mayıs 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31125

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS-LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2019 tarihli ve 30871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Mezun olabilecek durumda olup güz veya bahar yarıyılı ders kaydı sırasında alması gereken ders AKTS kredi miktarlarına göre sadece bir derse kayıt yaptıramayan son sınıf öğrencileri alttan tekrar nedeniyle zorunlu olarak alması gereken bir dersi bırakabilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Üç ders sınavı: Öğrenim dönemlerini tamamlayıp mezuniyeti için daha önce alıp devam şartını yerine getirerek başarısız olduğu üç dersi kalan öğrencilerin girebilecekleri sınavdır. Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında kalan öğrenciler, daha önce alıp DD/DC notu ile geçtikleri en fazla üç ders için de bu haktan yararlanabilir. Bu sınavlar Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Üç ders sınavının değerlendirilmesinde ara sınav notları dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2019

30871