12 Mayıs 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31125

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.” ibaresi, “en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yılın sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporlarını ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

f) Merkezin genel durumu ve işleyişiyle ilgili Rektöre rapor vermek.

g) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör veya görevlendireceği araştırmadan sorumlu Rektör yardımcısıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Başkan, müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ve istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının ya da sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Başkanın görevde olmadığı zamanda Yönetim Kuruluna müdür başkanlık eder. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Gerekli görüldüğünde oluşturulacak olan Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Müdür, müdür yardımcıları, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye ve istekleri halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere üç yıl için görevlendirilecek en fazla on üç üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2019

30984