9 Mayıs 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31122

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/46)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/13)

MADDE 1 – 9/11/2019 tarihli ve 30943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (h)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, analizlerin (c) bendinde belirtilen tarih aralığında yapılmış olması şartıyla laboratuvarlar tarafından, laboratuvar bilgi sisteminde (LABBİS) 31/1/2020 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekir.”

“h) Analiz yapılan parsellere destekleme ödemesi için çiftçinin muvafakatının alınması esastır. Tarım takvimi sebebiyle muvafakatname (EK-32) alınamaması durumunda il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2019

30943

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/3/2020

31078